• uk
  • en
Архів старого сайту

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ Аудиторської палати України (проект, схвалений на засіданні Ради АПУ 11.10.2018 р. (протокол № 2) та розміщений для обговорення членами АПУ)

0

Проект

Схвалено на засіданні

Ради АПУ 11.10.2018 р. (протокол № 2)

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

Аудиторської палати України

Зміст:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ, ЇЇ КЕРІВНИЙ СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

РОЗДІЛ 5.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАСІДАНЬ.

РОЗДІЛ 6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-методична рада Аудиторської палати України (НМР) є постійно діючим дорадчим органом, який створюється Аудиторською палатою України для сприяння підвищення професійного рівня аудиторів та надання їм методичної допомоги щодо провадження аудиторської діяльності.

1.2. НМР здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування науково-методичної роботи Аудиторської палати України та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення високого рівня якості аудиторських послуг та набуття членами Аудиторської палати України належних знань про практику застосування міжнародних стандартів аудиту.

1.3. Науково-методична рада у своїй практичній роботі керується Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, нормативними документами Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, рішеннями з’їзду та Ради Аудиторської палати України, Статутом Аудиторської палати України, а також цим Положенням.

1.4. Робота у складі Науково-методичної ради Членів Ради Аудиторської палати здійснюється на безоплатній основі. Робота Членів Аудиторської палати України та залучених осіб в складі  робочих(проектних)груп НМР, за умови створення ними інтелектуального продукту у відповідності до Плану роботи НМР, здійснюється на умовах відрядної оплати(оплати за договором цивільно-правового характеру), та може, за рішенням професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів, зараховуватися їм у рахунок безперервного професійного навчання.

Робота у складі Науково-методичної ради здійснюється на безоплатній основі, крім випадків створення інтелектуального продукту у відповідності до Плану роботи НМР. В такому випадку робота Членів Аудиторської палати України та залучених осіб в складі  робочих(проектних)груп НМР здійснюється на умовах відрядної оплати(оплати за договором цивільно-правового характеру), та може, за рішенням професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів, зараховуватися їм у рахунок безперервного професійного навчання.

1.5. Результати роботи науково-методичної ради є власністю АПУ та не підлягають розповсюдженню чи публікації без письмового дозволу Ради АПУ.

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

      Основною метою діяльності НМР є сприяння підвищенню професійного рівня аудиторів, організація інформаційного забезпечення аудиторської діяльності; вивчення, систематизація та поширення найкращого досвіду; здійснення методичної, науково-консультативної та дослідницької діяльності.

Напрямами діяльності та завданням НМР є:

2.1.1. Узагальнення, схвалення передового досвіду організації та проведення завдань з аудиту у різних галузях,  накопиченого аудиторами та аудиторськими фірмами; розроблення рекомендацій щодо його поширення й імплементації іншими членами АПУ.

2.1.2. Узагальнення, схвалення передового досвіду організації  систем контролю якості аудиторських послуг,  накопиченого аудиторами та аудиторськими фірмами; розроблення рекомендацій щодо його поширення й імплементації іншими членами АПУ. Формування пропозицій щодо вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості аудиторських послуг.

2.1.3.  Реалізація цільових програм АПУ за напрямами діяльності НМР, затверджених з’їздами

2.1.4. Попередній розгляд та підготовка матеріалів з питань професійного наукового обміну, участь в організації та проведенні професійних науково-практичних конференцій (в тому числі інтернет-конференцій), круглих столів, ділових ігор тощо.

2.1.5.  Науково-дослідницька робота з різними напрямами аудиторської практики, розробка та випуск методичних посібників, інформаційних бюлетенів, рекомендацій, роз’яснень з питань застосування професійних стандартів, публікація результатів в спеціалізованих виданнях, розміщення на сайті АПУ.

2.1.6. Обговорення чинних та проектів нових нормативних документів, що регламентують аудиторську діяльність, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.

2.1.7. Оцінювання доцільності внесення нових нормативних документів на розгляд Ради АПУ

2.1.8. Надання роз’яснень, тлумачень, консультацій членам АПУ щодо застосування професійних стандартів та нормативно-правових актів з аудиторської діяльності, які відносяться до компетенції АПУ.

2.1.9. Виконання доручень Ради АПУ щодо розгляду та надання висновків з питань, що відносяться до компетенції Ради АПУ; розробка проектів локальних актів АПУ.

2.1.10. Систематизація та аналіз інформації щодо діяльності Ради АПУ, підготовка аналітичних оглядів та інформаційних повідомлень для членів АПУ.

2.1.11. Участь в підготовці та розробці програм професійного навчання (підвищення кваліфікації) аудиторів та навчальних матеріалів; участь в організації професійної підготовки та підвищенні кваліфікації аудиторів.

2.1.12. Взаємодія з вищими навчальними закладами з питань підготовки фахівців у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Формування пропозицій щодо забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти з урахуванням вимог до професійної підготовки аудиторів (теоретичних знань, що зараховуються під час атестації), розроблення відповідних рекомендацій та нормативних документів.

2.1.13. За дорученням Ради АПУ встановлення та розвиток зав’язків з вітчизняними та іноземними професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів; підтримка контактів та організація обміну досвідом та проведення заходів за їх участю.

2.1.14. Організація перекладів та підготовка до публікації матеріалів МФБ.

 

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ, ЇЇ КЕРІВНИЙ СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ.

3.1.Кількість членів НМР залежить від кількості створених робочих груп. До складу НМР входять:

– Голова НМР;

– Заступник Голови НМР;

– Керівники та члени робочих(проектних груп) НМР;

– секретар НМР.

3.2. Голова НМР та заступник Голови НМР обираються Радою Аудиторської палати України із числа членів Ради, терміном на три роки з правом переобрання на новий термін необмежену кількість разів.

3.3. Головою НМР та його заступником може бути обраний член Ради Аудиторської палати України, який відповідає таким вимогам:

3.3.1. наявність досвіду наукової та / або педагогічної діяльності;

3.3.2. наявність досвіду підготовки методичних і навчальних матеріалів;

3.3.3. наявність практичного досвіду аудиторської діяльності.

3.4. Голова Науково-методичної ради:

3.4.1. здійснює загальну координацію роботи (загальне керівництво) Науково-методичної ради;

3.4.2. вносить на розгляд та затвердження Радою АПУ План роботи  Науково-методичної ради;

3.4.5. вносить на розгляд та затвердження Ради АПУ кандидатури Керівників робочих(проектних) груп із числа членів Аудиторської палати України та залучених осіб, у відповідності до напрямків роботи(проектів) згідно  Плану роботи  Науково-методичної ради;

3.4.6. призначає та веде засідання НМР, визначає його регламент.

3.4.7.ініціює, за погодження Голови АПУ, підписання Виконавчим директором АПУ договорів підряду із Керівниками та членами робочих(проектних груп) НМР.

3.4.8. За відсутності голови Науково-методичної ради його функції виконує заступник.

3.5. Членами  робочих(проектних) груп НМР можуть бути(за рекомендаціями професійних організацій аудиторів або самовисуненням):

3.5.1. члени АПУ, що володіють високою кваліфікацією і досвідом роботи за напрямками діяльності НМР, які мають бажання і можливість сприяти подальшому розвитку аудиторської діяльності через науково-методичну роботу;

3.5.2. інші особи за рекомендацією членів АПУ, що володіють високою кваліфікацією і досвідом роботи за напрямками діяльності НМР.

3.5.3. Робоча(проектна) група очолюється Керівником, який, за поданням Голови НМР, затверджується Радою АПУ.

3.6. Термін повноважень Голови, заступника Голови та Керівників та членів робочих(проектних)груп НМР може бути достроково припинено у випадках:

3.6.1. невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків відповідно з цим Положенням, рішеннями НМР;

3.6.2. порушення вимог цього Положення;

3.6.3. втрати членом НМР статусу, в якому він був обраний на посаду Голови, заступника Голови, Керівника та члена робочих(проектних)груп  НМР.

3.7. Функції секретаря виконує відповідальний працівник секретаріату АПУ, призначений Виконавчим директором.

3.8. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови та Заступника Голови НМР приймається Радою АПУ. Рішення про дострокове припинення повноважень Керівників та членів робочих(проектних)груп НМР приймається на засіданнях НМР простою більшістю голосів від числа присутніх.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

4.1.  Науково-методична рада має право:

4.1.1.ініціювати розгляд питань, що стосуються навчально-методичної роботи, Радою АПУ;

4.1.2. отримувати від Секретаріату АПУ необхідні матеріали з питань, що безпосередньо стосуються виконання завдань НМР;

4.1.3 ставити перед Радою АПУ питання щодо необхідності залучення до виконання окремих видів роботи сторонніх фахівців та організації, компетентних у відповідних питаннях;

4.1.4. вносити пропозиції щодо публікації результатів робіт у фахових виданнях.

 

4.2.  Члени НМР мають право:

4.2.1. брати участь в обговоренні питань, ухваленні та виконанні рішень Науково-методичної ради;

4.2.2. вносити пропозиції щодо формування порядку денного засідань Науково-методичної ради;

4.2.3. висловлювати свою точку зору з питань, що розглядаються НМР;

4.3. За погодженням з Головою НМР члени АПУ, можуть брати участь в роботі НМР з правом дорадчого голосу.

4.4. Член АПУ, який запропонував на розгляд НМР відповідне питання, має право бути присутнім на цьому засіданні з правом дорадчого голосу, а Голова НМР зобов’язаний повідомити зазначеній особі про час і місце проведення відповідного засідання НМР.

 

4.5. Члени НМР повинні регулярно брати участь в засіданнях НМР. Якщо член НМР не може в силу будь – яких причин бути присутнім на засіданні (брати участь в засіданні НМР у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій), він повинен повідомити про це Голові НМР. Якщо член НМР відсутній (не приймає участь) більш ніж на трьох засіданнях підряд, або більш ніж на 50% від загальної кількості проведених в даному році засідань, то НМР більшістю голосів може прийняти рішення про призупинення повноважень цього члена НМР і одночасному винесенні на розгляд Ради  АПУ питання про виключення даного члена зі складу НМР.

 

4.6. Члени Науково-методичної ради також зобов’язані:

— виконувати доручення голови ради (Керівника відповідної групи експертів) щодо підготовки засідань і рішень НМР;

— виконувати рішення, ухвалені на засіданні Науково-методичної ради АПУ;

— сприяти підвищенню рівня якості методичної роботи та освітньої діяльності АПУ;

— дотримуватися термінів виконання роботи, встановлених Радою АПУ та планами НМР;

  • Зберігати конфіденційність інформації що стала відома у зв’язку з участю в роботі НМР.

 

РОЗДІЛ 5.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАСІДАНЬ.

5.1.Засідання Науково-методичної ради проводяться згідно з Планом роботи, затвердженим Радою АПУ, не рідше одного разу на місяць.

5.2. Засідання проводяться у відкритому форматі й вважаються правомочними, якщо присутні не менше двох третин від персонального складу Науково-методичної ради.

5.3.Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Науково-методичної ради, оформлюються протоколом за підписами Голови НМР(його заступника) та секретаря. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови НМР(його заступника), головуючого на засіданні.

5.4.За Рішенням Голови НМР,  засідання Науково-методичної ради може проводитися без зборів персонального складу НМР у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема за допомогою листування електронною поштою, форуму, Skype-конференції тощо. Рішення Науково-методичної ради  є легітимним, якщо в режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну скриньку секретаря НМР (___________) за нього проголосувала більше половини членів НМР від затвердженого кількісного складу Науково-методичної ради.

5.5. Фінансування роботи Науково-методичної ради АПУ здійснюється за рахунок членських внесків членів АПУ(в тому числі – цільових внесків), згідно Кошторису АПУ.

 

 

РОЗДІЛ 6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1.Положення про Науково-методичну раду Аудиторської палати України, а також зміни та/або доповнення до нього затверджуються Радою АПУ.

6.2.  Науково-методична рада Аудиторської палати України оприлюднює всі документи, пов’язані із своєю діяльністю  на офіційному сайті АПУ.

6.3. Інтелектуальні продукти робочих(проектних) груп НМР, у випадку їх створення:

– за рахунок членських внесків членів АПУ, розміщаються для їх загального доступу;

– за рахунок цільових членських внесків членів АПУ, розміщаються для доступу членів, що сплатили такі внески.

Share.

About Author

Comments are closed.