• uk
 • en
Архів старого сайту

ПОРЯДОК скликання установчого з’їзду аудиторів України

0
Схвалено на засіданні

Організаційного комітету з проведення установчого з’їзду аудиторів України

22 травня 2018 р.

 

ПОРЯДОК
скликання установчого з’їзду аудиторів України

 

1.      Основні положення

 • Цей Порядок регулює організаційні питання ініціювання скликання та проведення установчого з’їзду аудиторів України (далі – установчий з’їзд) відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон).
 • Установчий з’їзд відповідно до вимог Закону проводиться з метою створення Аудиторської палати України (далі – АПУ).
 • На установчому з’їзді затверджується Статут АПУ, Положення про Раду АПУ, Положення про Секретаріат АПУ, Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України, обирається персональний склад Ради АПУ, Голова АПУ (з числа членів Ради АПУ), Виконавчий директор АПУ, Голова комітету з контролю якості аудиторських послуг.
 • На установчому з’їзді вирішуються інші питання, пов’язані зі створенням АПУ та організацією її роботи.

2.      Організаційний комітет з проведення установчого з’їзду аудиторів

 • Здійснення організаційних заходів щодо скликання установчого з’їзду аудиторів України покладається на Організаційний комітет з проведення установчого з’їзду аудиторів (далі – Оргкомітет).
 • До складу Оргкомітету по одному представнику делегують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Аудиторська палата України та професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, та професійні організації аудиторів і бухгалтерів, які не є членами Міжнародної федерації бухгалтерів і мають у своєму складі повноправними членами не менше 20 відсотків аудиторів від загальної кількості аудиторів, внесених до Реєстру станом на 1 січня поточного року. При цьому членство аудитора може бути враховано лише в одній професійній організації аудиторів та бухгалтерів за вибором аудитора, що має бути ним письмово засвідчено.
 • Перевірку отриманої інформації про повноправних членів професійних організацій проводить орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
 • Про свої наміри щодо делегування представників до Оргкомітету професійні організації аудиторів та бухгалтерів протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом інформують діючу Аудиторську палату України. Право професійних організацій аудиторів та бухгалтерів на участь у роботі Оргкомітету перевіряється діючою на день набрання чинності Законом Аудиторською палатою України.
 • Делегування представників до Оргкомітету здійснюється протягом одного місяця з дня набрання чинності Законом.
 • Оргкомітет здійснює свою діяльність відповідно до норм Закону на підставі Регламенту Оргкомітету.
 • Головним завданням Оргкомітету є підготовка до проведення установчого з’їзду та розробка і затвердження актів, що визначатимуть порядок скликання установчого з’їзду, а також підготовка для розгляду на установчому з’їзді проектів актів, які регулюватимуть діяльність створеної відповідно до Закону АПУ.

3.      Порядок скликання установчого з’їзду

 • Установчий з’їзд скликається у порядку, визначеному Законом.
 • Оргкомітет формує проект порядку денного установчого з’їзду, визначає дату, час, місце проведення установчого з’їзду та вирішує інші питання, віднесені до його компетенції.
 • До порядку денного установчого з’їзду включаються виключно питання щодо затвердження Статуту АПУ, Положення про Раду АПУ, Положення про Секретаріат АПУ, Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, про вибори персонального складу Ради АПУ, Голови АПУ (з числа членів Ради АПУ), Виконавчого директора АПУ, Голови комітету з контролю якості аудиторських послуг та інші питання, пов’язані зі створенням АПУ та організацією її роботи.
 • Делегати установчого з’їзду інформуються про дату, час та місце проведення установчого з’їзду шляхом ознайомлення з інформаційним повідомленням про проведення установчого з’їзду.
 • Інформаційне повідомлення про проведення установчого з’їзду, проект порядку денного установчого з’їзду та інші матеріали установчого з’їзду після їх схвалення на засіданні Оргкомітету, не пізніше ніж за 45 календарних днів до дати установчого з’їзду, оприлюднюються на веб-сайтах державних органів, діючої на день набрання чинності Законом Аудиторської палати України та професійних організацій, які делегували представника до складу Оргкомітету.
 • Делегатами установчого з’їзду є аудитори України, які мають чинний на момент проведення установчого з’їзду сертифікат аудитора.
 • Право голосу на установчому з’їзді мають делегати, які зареєструвались для участі в установчому з’їзді та отримали мандати і бюлетені для голосування.
 • Аудитори особисто беруть участь в установчому з’їзді. Право делегування свого голосу іншій особі на установчому з’їзді Законом не передбачено.
 • Установчий з’їзд вважається правочинним за умови участі в його роботі не менше 20 відсотків загальної кількості делегатів з’їзду. У разі відсутності кворуму з’їзд визнається таким, що не відбувся. Протягом 30 календарних днів від призначеної дати проведення з’їзду, що не відбувся, Організаційний комітет з проведення установчого з’їзду аудиторів у порядку, визначеному Законом, приймає повторно рішення про проведення установчого з’їзду.
 • Висування кандидатів у члени Ради АПУ може здійснюватися від професійних організацій аудиторів та бухгалтерів або шляхом самовисунення у необмеженій кількості. Професійні організації аудиторів та бухгалтерів, що висунули кандидатів повідомляють про таке висування Секретаріат діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення установчого з’їзду.
 • Висунуті кандидати мають не пізніше як за 30 календарних днів до дня проведення установчого з’їзду подати до Секретаріату діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України заяву про їхню реєстрацію. Не можуть бути зареєстрованими кандидати, які не відповідають вимогам, встановленим Законом до членів Ради АПУ, а також особи, які на день прийняття Закону були членами Аудиторської палати України два і більше строків поспіль.
 • Документи, які подаються для реєстрації кандидатом на виборні посади Аудиторської палати України, приймаються Секретаріатом діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України, який здійснює реєстрацію кандидатів у відповідності до Інструкції з реєстрації кандидатів на виборні посади АПУ, схваленої Оргкомітетом.
 • Кандидати, які не надали заповнену належним чином реєстраційну форму та копію сертифікату аудитора або подали їх з порушенням термінів, не підлягають реєстрації кандидатами на виборні посади АПУ.
 • Після здійснення відповідної перевірки зареєстрованої інформації, Секретаріат діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України передає інформацію в Оргкомітет, який приймає рішення про включення кандидатів до бюлетеня.
 • Заповнені належним чином реєстраційні форми кандидатів розміщуються не пізніше як за чотирнадцять календарних днів до дня проведення установчого з’їзду на офіційному веб-сайті діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України.
 • Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення установчого з’їзду здійснюється Секретаріатом діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України.
 • Фінансування витрат на проведення Установчого з’їзду здійснюється діючою на день набрання чинності Законом Аудиторською палатою України.
Share.

About Author

Comments are closed.