• uk
 • en
Архів старого сайту

№ 1_11 від 8.05.2019 р. Про Статут Аудиторської палати України

0

 

Аудиторська палата України

орган аудиторського самоврядування

 

З’їзд АУДИТОРІВ України

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

18 травня 2019 року                                                                                      № 1/11

Київ

Про Статут Аудиторської палати України

 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,  Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року, з’їзд аудиторів України

ВИРІШИВ:

 1. Внести зміни до Статуту Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року, виклавши його в новій редакції (додається).
 2. Уповноважити Голову з’їзду Каменську Тетяну Олександрівну підписати Статут Аудиторської палати України.
 3. Доручити Виконавчому директору Курезі Тетяні Василівні забезпечити державну реєстрацію змін до установчих документів Аудиторської палати України.
 4. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

 

Голова з’їзду

        

 

Т.О. Каменська

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення чергового з’їзду аудиторів України № 1/11

від  18 травня 2019 року

   

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

(нова редакція)

 

(ідентифікаційний код  00049972)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Аудиторська палата України (далі – АПУ) є юридичною особою, яка здійснює професійне самоврядування аудиторської діяльності та не має на меті отримання прибутку, створеною згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ (далі – Закон) з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського самоврядування.

1.2. АПУ є правонаступником Аудиторської палати України (яка створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, та зареєстрована 20.12.1993 р., відомості про яку включено до Єдиного державного реєстру 02.08.2007 р. за № 1 074 120 0000 026345, код ЄДРПОУ 00049972), за всіма правами та обов’язками.

1.3. АПУ функціонує на засадах професійного самоврядування і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та Статуту АПУ, затвердженого Установчим з’їздом аудиторів України відповідно до вимог Закону.

1.4. АПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банках, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, може набувати майнові та немайнові права,  бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності рухоме та нерухоме майно, що необхідне їй для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.

1.5. АПУ набуває повноважень юридичної особи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.6. АПУ є неприбутковою організацією. У своїй діяльності АПУ не переслідує комерційних цілей і не має на меті отримання прибутку.

1.7. Найменування:

українською мовою:

повне – Аудиторська палата України;

скорочене – АПУ;

російською мовою:

повне – Аудиторская палата Украины;

скорочене – АПУ;

англійською мовою:

повне – The Auditors’ Chamber of Ukraine;

скорочене – The AChU

1.8. Місцезнаходження АПУ – м. Київ.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АПУ

 

2.1. Завданням АПУ є об’єднання на професійній основі зусиль аудиторів для виконання покладених на них Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництва професійних інтересів аудиторів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, захисту професійних інтересів та соціальних прав аудиторів, сприяння підвищенню професійного рівня аудиторів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб у разі заподіяння їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості аудиторів, а також здійснення саморегулювання аудиторської діяльності.

2.2. Для виконання статутних завдань АПУ здійснює такі повноваження:

1) здійснює реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

2) здійснює контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

3) регулює взаємовідносини між членами АПУ у процесі провадження аудиторської діяльності;

4) здійснює дисциплінарні провадження щодо суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

5) здійснює контроль за безперервним навчанням аудиторів, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

6) бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;

7) узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань;

8) представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

9) забезпечує захист професійних прав аудиторів;

10) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України;

11) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України;

12) готує пропозиції з питань регулювання аудиторської діяльності в Україні та вносить їх до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, органів державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктів законодавчої ініціативи, інших суб’єктів владних повноважень, аудиторського та наукового загалу;

13) сприяє публікації нормативних, методологічних та інших матеріалів з питань аудиторської діяльності;

14) розробляє та затверджує локальні нормативні акти в межах повноважень АПУ;

15) бере участь у роботі національних та міжнародних організацій з питань аудиту;

16) здійснює організаційні заходи щодо скликання та проведення з’їздів аудиторів України;

17) здійснює контроль за діяльністю регіональних відділень згідно із Положенням про регіональні відділення;

18) здійснює інші повноваження у порядку і на умовах, визначених Законом.

2.3. Щорічно АПУ отримує від суб’єктів аудиторської діяльності звіти про надані ними послуги, здійснює їх аналіз та подає до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про діяльність цих суб’єктів та стан аудиторської діяльності в Україні.

2.4. Повноваження АПУ не можуть бути делеговані іншим суб’єктам.

2.5. АПУ може виконувати інші повноваження у порядку і на умовах, визначених Законом.

2.6. З метою належного виконання делегованих повноважень АПУ має право:

1) мати доступ до даних щодо аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, які мають відношення до виконання таким аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності своїх професійних обов’язків, з можливістю отримання копій таких даних;

2) отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію щодо аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, пов’язаної з виконанням аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності професійних обов’язків;

3) проводити перевірки суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, у частині виконання ними професійних обов’язків;

4) вносити пропозиції органам державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері аудиторської діяльності;

5) оскаржувати до суду за правилами адміністративного судочинства від свого імені рішення (нормативні акти, акти індивідуальної дії, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень), які порушують права чи законні інтереси членів АПУ;

6) у порядку, передбаченому законодавством, отримувати від Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію, необхідну для виконання повноважень АПУ;

7) проводити перевірки дотримання членами АПУ вимог Положення про членські внески, що затверджує з’їзд аудиторів України;

8) застосовувати до членів АПУ передбачені Законом дисциплінарні заходи;

9) здійснювати міжнародне співробітництво;

10) використовувати працю найманих працівників, встановлювати структуру, штатний розпис, чисельність працівників, форми і розміри оплати та матеріального стимулювання їхньої праці згідно із законодавством та в межах кошторису АПУ, затвердженого відповідно до вимог Закону.

АПУ має інші права, передбачені законодавством.

2.7. АПУ зобов’язана:

1) належним чином виконувати делеговані повноваження;

2) дотримуватися вимог законодавства, Статуту АПУ та рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

3) надавати Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звіти та будь-яку іншу інформацію про виконання делегованих повноважень;

4) дотримуватися рекомендацій, наданих Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щодо дій, які необхідно здійснити для належного виконання делегованих повноважень;

5) здійснювати реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону;

6) розглядати скарги на дії членів АПУ;

7) забезпечувати в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, вільний доступ до інформації про її діяльність.

АПУ має інші обов’язки, передбачені законодавством.

2.8. АПУ вирішує питання фінансового забезпечення, організації та проведення контролю якості аудиторських послуг, дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, вимог чинного законодавства, стандартів аудиту, норм професійної етики та рішень АПУ, а також заходів по забезпеченню незалежності аудиторів.

2.9. Діяльність АПУ є публічною. Звіт про діяльність АПУ, фінансова звітність, кошторис АПУ та звіт про його виконання, інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про їх виконання підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті АПУ протягом 180 днів з дня закінчення календарного року.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В АПУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АПУ

 

3.1. Членами АПУ є включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) аудитори і аудиторські фірми.

3.2. Члени АПУ мають право:

1) брати участь в управлінні АПУ у порядку, передбаченому Законом та цим Статутом;

2) обирати та бути обраними до органів управління АПУ у порядку, передбаченому Законом та цим Статутом;

3) голосувати при прийнятті рішень на з’їзді аудиторів України;

4) одержувати методичну та організаційну допомогу у професійній діяльності;

5) вимагати розгляду на з’їзді аудиторів України будь-яких питань, що стосуються діяльності АПУ;

6) обговорювати будь-які питання діяльності АПУ, вносити на розгляд з’їзду аудиторів України та Ради АПУ пропозиції щодо вдосконалення  діяльності АПУ;

7) одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність АПУ;

8) одержувати допомогу у захисті своїх професійних прав та законних інтересів.

3.3. Члени АПУ також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями з’їзду аудиторів України.

3.4. Члени АПУ зобов’язані:

1) дотримуватись вимог Закону, цього Статуту, інших локальних нормативних актів АПУ та виконувати рішення з’їзду аудиторів України, які є обов’язковими для членів АПУ та відповідають чинному законодавству України;

2) своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Положенням про членські внески, затвердженим з’їздом аудиторів України;

3) не допускати дій, що дискредитують АПУ;

4) нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та локальними нормативними актами АПУ.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА АПУ

 

4.1. Органами управління АПУ є:

1) з’їзд аудиторів України;

2) Рада АПУ.

У роботі органів АПУ в межах здійснення повноважень з нагляду за виконанням делегованих повноважень беруть участь члени Ради нагляду Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду).

4.2. У складі АПУ з метою забезпечення проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності створюється Комітет з контролю якості аудиторських послуг. Порядок діяльності Комітету з контролю якості аудиторських послуг визначається положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.

4.3. Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат. Порядок діяльності Секретаріату АПУ визначається положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.

Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з’їздом аудиторів України та працює в АПУ за основним місцем роботи.

4.4. За рішенням з’їзду аудиторів України у складі АПУ можуть створюватися комісії з числа членів Ради АПУ. До роботи в комісіях, в тому числі за трудовими контрактами, можуть залучатися експерти, які не є членами Ради АПУ.

4.5. За рішенням з’їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні відділення АПУ. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності визначаються положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.

 

 1. З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

 

5.1. Вищим органом управління АПУ є з’їзд аудиторів України.

5.2. З’їзди аудиторів України можуть бути черговими, повторними та позачерговими. Чергові з’їзди аудиторів України проводяться в другому кварталі кожного року.

5.3. Конкретна дата проведення з’їзду аудиторів України визначається рішенням Ради АПУ. Якщо до кінця другого кварталу поточного року Рада АПУ не визначить дату проведення з’їзду аудиторів України, його проведення має право ініціювати Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

5.4. До виключної компетенції з’їзду аудиторів України належать такі питання:

1) делегування аудиторів до Ради АПУ та дострокового припинення їхніх повноважень;

2) затвердження Статуту АПУ, Положення про Раду АПУ, Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг, Положення про Секретаріат АПУ, Положення про регіональні відділення, Порядку скликання та проведення з’їзду, Регламенту з’їзду;

3) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків та інших платежів членів АПУ, необхідних для виконання АПУ передбачених  Законом повноважень;

4) заслуховування звітів членів Ради АПУ та Голови АПУ;

5) схвалення звіту про виконання кошторису АПУ;

6) прийняття рішень про вступ АПУ до міжнародних та інших організацій, про вихід із цих організацій.

5.5. З’їзд може взяти до розгляду інші питання, що мають важливе значення для аудиторської діяльності, крім питань, які Законом віднесені до компетенції інших органів.

5.6. Делегатами з’їзду аудиторів України є зареєстровані в Реєстрі аудитори.

5.7. Аудитор особисто бере участь у з’їзді аудиторів України. Аудитор має право делегувати (передати) свій голос іншому аудитору, про що він письмово інформує АПУ. При цьому кожне таке нове делегування аудитором свого голосу скасовує попереднє делегування (за наявності). Інформація про делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору вноситься АПУ до Реєстру. Одному аудитору може бути делеговано (передано) не більше 10 додаткових голосів.

5.8. З’їзд аудиторів України вважається правочинним за умови участі в його роботі не менше 20 відсотків загальної кількості делегатів з’їзду. У разі відсутності кворуму з’їзд аудиторів України визнається таким, що не відбувся. Протягом 30 календарних днів від призначеної дати проведення з’їзду, що не відбувся, Рада АПУ приймає рішення про проведення повторного з’їзду аудиторів України. Повторний з’їзд аудиторів України проводиться в порядку, визначеному Законом для проведення чергового з’їзду.

5.9. Рішення з’їзду аудиторів України приймаються простою більшістю голосів загальної кількості присутніх на з’їзді делегатів, крім випадків, передбачених Законом та цим Статутом. Голосування на з’їзді аудиторів України за рішенням з’їзду може бути відкритим або таємним.

5.10. Рішення з’їзду аудиторів України з питань делегування членів до Ради АПУ або інших органів АПУ приймаються таємним голосуванням.

5.11. Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані АПУ на вимогу професійних організацій аудиторів України, а також у випадках, передбачених Законом, Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

5.12. Порядком скликання та проведення з’їзду аудиторів України може передбачатися можливість прийняття рішень з’їздом аудиторів України за допомогою дистанційної електронної системи голосування. У такому разі система електронного голосування має бути безпечною, захищеною та надійною.

5.13. За рішенням з’їзду аудиторів України у складі АПУ можуть створюватися комісії з числа членів Ради АПУ. До роботи в комісіях можуть залучатися експерти, які не є членами Ради АПУ.

5.14. За рішенням з’їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні відділення АПУ. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності визначаються положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.

 

 1. РАДА АПУ

 

6.1. Рада АПУ обирається членами АПУ на з’їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років.

6.2. Загальна кількість членів Ради АПУ становить 11 осіб.

Строк повноважень членів Ради АПУ становить п’ять років. Одна і та сама особа не може делегуватися до складу Ради АПУ більше двох строків. Не можуть обиратися до складу Ради АПУ особи, які два і більше строків були членами АПУ, створеної відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність».

6.3. Рада АПУ представляє інтереси членів АПУ у період між з’їздами аудиторів України.

Рада АПУ приймає рішення від імені АПУ. Рішення Ради АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, крім випадків, передбачених Законом та цим Статутом. Організація засідань Ради АПУ та порядок їх проведення визначаються Положенням про Раду АПУ, яке затверджується з’їздом аудиторів України.

6.4. У засіданні Ради АПУ беруть участь члени Ради нагляду.

Рішення Ради АПУ, прийняті нею в межах виконання делегованих повноважень, може бути переглянуто Радою нагляду та у разі обґрунтування доцільності скасовано.

6.5. Члени Ради АПУ виконують свої обов’язки на громадських засадах.

У межах кошторису АПУ членам Ради АПУ можуть бути оплачені витрати часу для виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ), відшкодовані транспортні витрати та витрати на проживання, пов’язані з участю у роботі Ради та виконанням її завдань.

6.6. На членів Ради АПУ поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

Члени Ради АПУ повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою під час виконання обов’язків, передбачених Законом.

6.7. Повноваження члена Ради АПУ достроково припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про складення повноважень члена Ради АПУ;

2) виключення з Реєстру;

3) систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ протягом шести місяців поспіль;

4) за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з питань дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються таємним голосуванням;

5) смерті.

6.8. Порядок діяльності Ради АПУ визначається положенням, затвердженим з’їздом аудиторів України.

6.9. Члени Ради АПУ набувають відповідних повноважень з дня їх обрання до Ради АПУ в порядку і на умовах, визначених Законом та цим Статутом.

6.10. Повноваження члена Ради АПУ не можуть передаватися іншим особам.

6.11. Члени Ради АПУ мають право:

–        вносити питання на порядок денний засідань Ради АПУ, пропозиції та проекти рішень для розгляду на засіданнях Ради АПУ;

–        брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради АПУ;

–        брати участь у прийнятті рішень Ради АПУ шляхом голосування;

–        одержувати від Голови АПУ та працівників Секретаріату АПУ інформацію про діяльність АПУ, в тому числі про витрачання коштів за кошторисом;

–        користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх функціональних обов’язків члена Ради АПУ;

–        звертатися за рішенням Ради АПУ до суб’єктів аудиторської діяльності із запитами та за роз’ясненнями щодо їх професійної діяльності.

–        Члени Ради АПУ мають інші права на підставі відповідних рішень з’їзду аудиторів України АПУ в межах Закону.

6.12. Члени Ради АПУ зобов’язані:

–        додержуватися Конституції України, Господарського та інших кодексів України, Закону, інших законів України, а також інших законодавчих та нормативно-правових актів, виданих відповідно до чинного законодавства України, положень цього Статуту, Положення про Раду АПУ,  рішень з’їзду аудиторів України;

–        бути чесними, об’єктивними та неупередженими при розв’язанні професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж професійного аудитора та пропагувати його перед суспільством;

–        бути присутніми на засіданнях Ради АПУ та брати активну участь у роботі Ради АПУ;

–        періодично звітувати перед з’їздом аудиторів України  про виконання своїх повноважень;

–        члени Ради АПУ мають інші обов’язки на підставі відповідних рішень з’їзду аудиторів України.

6.13. Члени Ради АПУ несуть відповідальність за здійснення повноважень, визначених Законом, цим Статутом, Положенням про Раду АПУ.

6.14. На своїх засіданнях Рада АПУ у разі необхідності може заслуховувати члена Ради АПУ про виконання ним своїх повноважень та окремих доручень Ради АПУ.

6.15.Члени Ради АПУ виконують свої обов’язки на громадських засадах. Витрати членів Ради АПУ на службові відрядження за рішенням Ради АПУ відшкодовуються за рахунок коштів АПУ в межах чинного законодавства та затверджених АПУ кошторисів.

 

 1. ЗАСІДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ АПУ

 

7.1. Рішення Ради АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини членів Ради АПУ.

7.3. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував Голова АПУ.

7.4. Головує на засіданнях Ради АПУ Голова АПУ. У разі відсутності  Голови АПУ засідання Ради АПУ проводить головуючий, обраний з числа членів Ради АПУ.

7.5. Порядок проведення засідань Ради АПУ, підготовки питань до розгляду та прийняття рішень визначаються Положенням про Раду АПУ, яке затверджується з’їздом аудиторів України.

 

 1. ГОЛОВА АПУ

 

8.1 Голова АПУ обирається з’їздом аудиторів України з числа обраних членів Ради АПУ.

8.2. Голова АПУ виконує представницькі функції від імені АПУ, головує на засіданнях Ради АПУ, контролює виконання рішень Ради АПУ та виконує інші повноваження, передбачені Законом.

8.3. Голова АПУ виконує свої обов’язки на громадських засадах. За рішенням з’їзду аудиторів України Голова АПУ в межах затвердженого кошторису АПУ може отримувати винагороду за виконання повноважень.

8.4. Порядок здійснення повноважень Головою АПУ визначається Положенням про Раду АПУ.

 

 1. СЕКРЕТАРІАТ АПУ

 

9.1. Ведення поточних справ у АПУ здійснює Секретаріат. Порядок діяльності Секретаріату АПУ визначається Положенням про Секретаріат АПУ, яке затверджується з’їздом аудиторів України.

9.2. Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з’їздом аудиторів України та працює в АПУ за основним місцем роботи. Виконавчий директор має бути непрактикуючою особою.

9.3. При призначенні Виконавчого директора на посаду з ним укладається  трудовий договір. Укладення такого трудового договору покладається на члена Ради АПУ, який був наділений відповідними повноваженнями за рішенням Ради АПУ на її засіданні. Виконавчий директор згідно з укладеним трудовим договором несе персональну відповідальність за використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для діяльності АПУ.

9.4. Повноваження Виконавчого директора, його права та обов’язки визначаються Положенням про Секретаріат АПУ, яке затверджується з’їздом аудиторів України.

9.5. Виконавчий директор має право без доручення діяти від імені АПУ в межах своїх обов’язків, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Секретаріат АПУ та іншими локальними нормативними актами АПУ, у тому числі укладати господарські договори та інші угоди, необхідні для забезпечення діяльності АПУ, представляти АПУ в стосунках з юридичними та фізичними особами з питань забезпечення діяльності АПУ.

9.6. Діловодство, бухгалтерський облік та інші види робіт із забезпечення діяльності АПУ виконують окремі фізичні (наймані працівники) або юридичні особи на договірних умовах.

9.7. Тривалість та розпорядок робочого дня визначаються внутрішнім розпорядком, затвердженим Радою АПУ. Порядок надання відпусток, враховуючи додаткові, та інші умови праці визначаються трудовим законодавством України.

9.8. Штатний розпис, вимоги до професійного і кваліфікаційного складу працівників, форми, системи, порядок і розміри оплати праці, призначення додаткових пільг визначається Радою АПУ і передбачається кошторисом надходжень і витрат АПУ, який затверджується в порядку, визначеному законодавством.

 

 1. ФІНАНСОВО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПУ

 

10.1. Джерелами фінансування діяльності АПУ є:

–        фіксований внесок суб’єктів аудиторської діяльності, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту;

–        внесок у відсотках суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, розмір якого визначається АПУ, але не може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

Кошторис АПУ в частині фінансування делегованих повноважень затверджує Рада нагляду.

10.2. АПУ може утримуватись за рахунок:

–        членських внесків та інших платежів членів АПУ в розмірі, визначеному з’їздом аудиторів України;

–        добровільних внесків, що надходять від професійних організацій аудиторів України, аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

–        коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

–        надходжень у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів від господарської діяльності юридичних осіб, створених за участю АПУ;

–        надходжень від надання в оренду або продаж власних об’єктів нерухомості;

–        інших джерел, не заборонених законодавством України.

10.3. Кошторис АПУ, крім кошторису в частині фінансування делегованих повноважень, затверджує Рада  АПУ.

10.4. Майно АПУ формується за рахунок власних коштів і становить її власність. АПУ може мати у своїй власності будівлі, споруди, устаткування, комп’ютерну та офісну техніку, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери та інше майно.

10.5. Доходи АПУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання АПУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. Заборонено розподіляти отримані АПУ доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів АПУ, членів Ради АПУ, працівників АПУ (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.6. Законне та ефективне використання коштів і майна АПУ забезпечує Секретаріат.

10.7. Напрямки та обсяги використання майна і коштів АПУ визначаються кошторисами, затвердженими відповідно до Закону та цього Статуту .

10.8. Виконавчий директор АПУ до першого листопада кожного року надає:

–        проект кошторису АПУ на наступний рік в частині фінансування делегованих Законом повноважень Органу нагляду за аудиторською діяльністю;

–        проект кошторису АПУ на наступний рік в частині фінансування діяльності АПУ (окрім фінансування делегованих Законом повноважень) членам Ради АПУ.

10.9. Звіт про виконання кошторису АПУ щорічно  виноситься на розгляд з’їзду аудиторів України з метою його схвалення.

АПУ подає звіт про виконання кошторису Раді нагляду у визначені Радою нагляду терміни.

10.10. Кошторис АПУ та звіт про його виконання підлягають  розміщенню на офіційному веб-сайті АПУ протягом 180 днів з дня закінчення календарного року.

10.11. Перевірки використання коштів відповідно до кошторису АПУ, а також виконання Секретаріатом АПУ своїх функцій відповідно до Положення про Секретаріат АПУ здійснюються щорічно.

10.12. Активи АПУ у разі її припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  мають бути передані в установленому законом порядку одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

11.1. Фінансово-господарська діяльність АПУ здійснюється відповідно до планів та кошторисів, які затверджуються відповідно до Закону та цього Статуту.

11.2. АПУ здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також складає фінансову, податкову та статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі уповноваженим державним органам.

11.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності АПУ здійснюються державними органами відповідно до законодавства України.

11.4. АПУ подає Раді нагляду інформацію щодо діяльності у межах делегованих повноважень з питань, віднесених до компетенції Ради нагляду.

11.5. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю АПУ та перевірки використання коштів відповідно до кошторису АПУ, щорічно проводиться аудит фінансової звітності АПУ. Аудиторський звіт публікується на офіційному веб-сайті АПУ протягом 180 днів з дня закінчення календарного року.

11.6. Аудит річної фінансової звітності АПУ проводиться суб’єктом аудиторської діяльності, внесеним до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який не є пов’язаною особою з членами Ради АПУ.

Суб’єкт аудиторської діяльності обирається за результатами проведення конкурсу і здійснює аудит фінансової звітності АПУ на підставі завдання, яке визначає Рада АПУ.

Умови і порядок проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності визначається відповідним положенням (порядком), затвердженим Радою АПУ.

11.7. Витрати, пов’язані з проведенням щорічного аудиту фінансової звітності АПУ, здійснюються за рахунок АПУ і мають бути передбачені в кошторисі витрат АПУ.

11.8. Аудиторський звіт щорічно виноситься на розгляд з’їзду аудиторів України.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АПУ

 

12.1. Внесення змін до Статуту АПУ є компетенцією з’їзду аудиторів України.

12.2. Рішення з’їзду аудиторів України з питань внесення змін до Статуту АПУ підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

13.1. АПУ припиняє свою діяльність у випадках, визначених чинним законодавством.

13.2. Спори, що виникають між АПУ і українськими та іноземними юридичними особами, а також громадянами, вирішуються у відповідності із чинним законодавством у судовому порядку.

 

Голова з’їзду

 

Т.О. Каменська

 

Share.

About Author

Comments are closed.