• uk
  • en
Архів старого сайту

№ 1_12 від 18.05.2019 р. Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України

0

 

 

 

Аудиторська палата України

орган аудиторського самоврядування

 

З’їзд АУДИТОРІВ України

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

18 травня 2019 року                                                                                      № 1/12

Київ

Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України

 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Статуту Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року, Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року, з’їзд аудиторів України

ВИРІШИВ:

  1. Внести зміни та доповнення до Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року (далі – Положення), а саме:

1) доповнити Положення новими розділами 4 та 5 такого змісту:

«4. ГОЛОВА АПУ

4.1. Голова АПУ виконує представницькі функції від імені АПУ, а також здійснює наступні повноваження:

4.1.1. Приймає рішення про перенесення дати та/або часу, та/або місця чергового засідання Ради АПУ.

4.1.2. У разі нагальної потреби приймає рішення про скликання позачергового засідання Ради АПУ.

4.1.3. Визначає проект порядку денного чергового засідання Ради АПУ.

4.1.4. Бере участь у засіданнях Ради АПУ та головує на них.

4.2. Голова АПУ також виконує інші повноваження, передбачені цим Положенням.

4.3. Голова АПУ зобов’язаний:

–        додержуватися Конституції України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законів України, а також інших законодавчих та нормативно-правових актів, виданих відповідно до чинного законодавства України, положень Статуту Аудиторської палати України, рішень з’їзду аудиторів України, рішень Ради АПУ, вимог цього Положення;

–        бути чесними, об’єктивними та неупередженими при розв’язанні професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж професійного аудитора та пропагувати його перед суспільством;

–        бути присутніми на засіданнях Ради АПУ та брати активну участь у роботі Ради АПУ.

Голова АПУ може мати інші обов’язки на підставі відповідних рішень Ради АПУ.

4.4. Голова АПУ має право:

–        брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради АПУ;

–        брати участь у прийнятті рішень Ради АПУ шляхом голосування;

–        користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх функціональних обов’язків Голови АПУ.

Голова АПУ може мати інші права на підставі відповідних рішень Ради АПУ в межах Закону.

4.5. За рішенням з’їзду аудиторів України, Голова АПУ в межах затвердженого кошторису Аудиторської палати України, може отримувати винагороду за виконання повноважень.

4.6. Повноваження Голови АПУ достроково припиняються у разі:

1)      подання Головою АПУ особистої письмової заяви про складення повноважень як Голови АПУ;

2)      виключення з Реєстру  аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3)      систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ протягом шести місяців поспіль;

4)      за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з питань дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються таємним голосуванням;

5)      смерті.

4.7. Підстави для дострокового припинення повноважень наводяться членами АПУ в письмовій заяві, із зазначенням фактичних обставин.

4.8. Заяви членів АПУ щодо дострокового припинення повноважень Голови АПУ розглядаються в передбаченому цим Положенням порядку.

 

  1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ АПУ І ЧЛЕНІВ РАДИ АПУ

5.1. Питання щодо дострокового припинення повноважень Голови АПУ та члена Ради АПУ, може бути ініційоване за письмовою заявою не менше як 5 відсотків від загальної кількості членів АПУ – аудиторів, що надійшла до Секретаріату АПУ не пізніше як за 30 календарних днів до проведення з’їзду аудиторів України. Така заява обов’язково має бути підписана особисто всіма заявниками. Підписання зазначеної заяви за довіреністю не допускається.

5.2. Письмова заява членів АПУ, зазначена в п. 5.1. цього Положення, яка надійшла до АПУ, приймається і реєструється Секретаріатом АПУ відповідно до встановлених вимог.

5.3. За наслідками отримання заяви, складеної з додержанням вимог п.п. 5.1.-5.2. Секретаріат АПУ готує та надсилає кожному із членів Ради АПУ інформаційний лист із додаванням копії такої заяви членів АПУ.

5.4. Після отримання Секретаріатом АПУ такої заяви, питання щодо дострокового припинення повноважень має бути включено до порядку денного засідання Ради АПУ.

5.5. Рада АПУ приймає рішення про включення до проекту порядку денного з’їзду аудиторів України питання щодо дострокового припинення повноважень члена Ради АПУ або Голови АПУ».

У зв’язку з цим, розділи 4-8 вважати відповідно розділами 6-10.

 

2) доповнити розділ 7 Положення новими пунктами 7.21-7.23 такого змісту:

«7.21. Засідання Ради АПУ може проводитися без зборів персонального складу у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, за допомогою листування електронною поштою, письмового опитування, форуму, Skype-конференції тощо.

7.22. Засідання Ради АПУ проводиться в режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій за ініціативою не менше ніж 3 членів Ради АПУ за рішенням Голови Ради АПУ та у разі, коли порядок денний Ради АПУ обмежений переліком питань, не пов’язаних з виконанням АПУ делегованих повноважень.

7.23. Рішення Ради АПУ з питань, визначених пунктом 7.22. цього Положення, є легітимним, якщо в режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Секретаріату АПУ (info@apu.com.ua) за нього проголосувала більше як половина загальної кількості членів Ради АПУ, а саме не менше 6 осіб».

 

  1. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

 

 

Голова з’їзду

        

Т.О. Каменська

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.