• uk
  • en
Архів старого сайту

Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг

0

  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення чергового з’їзду аудиторів України від 18 травня 2019 року № 1/7

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

 

  1. Загальні положення

1.1. Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (далі – Закон про аудит) та Статуту Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року.

1.2. Положення визначає правовий статус, основні завдання та функції, організацію роботи, права Комітету, порядок призначення та звільнення голови та працівників Комітету з контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет).

1.3. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі про аудит.

  1. Правовий статус Комітету

2.1. Комітет утворюється у складі Аудиторської палати України з метою забезпечення проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2.2. Комітет у своїй діяльності керується Законом про аудит, Статутом Аудиторської палати України, цим Положенням, Порядком проведення перевірок з контролю якості, міжнародними стандартами аудиту, рекомендаціями щодо проведення перевірок з контролю якості, рішеннями Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» (далі – ДУ «ОСНАД»), рішеннями Ради Аудиторської палати України, прийнятими в межах повноважень, визначених Законом про аудит,  іншими нормативно-правовими актами з питань аудиторської діяльності.

2.3. Фінансування діяльності Комітету здійснюється згідно з кошторисом Аудиторської палати України в частині фінансування делегованих повноважень з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності.

2.4. З питань  дотримання законодавства про працю, фінансових питань, інших адміністративних питань Комітет підпорядковується Виконавчому директору. Працівники Комітету керуються правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників Аудиторської палати України.

2.5. З метою своєчасного виконання делегованих повноважень Комітет підтримує комунікативні зв’язки з ДУ «ОСНАД». Листування з ДУ «ОСНАД» здійснюється через Секретаріат Аудиторської палати України.

 

 

 

  1. Основні завдання, функції та права Комітету

3.1. Основним завданням Комітету є забезпечення проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.2. Комітет, відповідно до покладеного на нього завдання, виконує такі функції:

3.2.1. Здійснює організацію та забезпечує проведення контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у відповідності до Порядку проведення перевірок з контролю якості.

3.2.2. Розробляє рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та подає їх на затвердження Раді Аудиторської палати України.

3.2.3. Впроваджує політики та процедури незалежності працівників (інспекторів) Комітету та забезпечує недопущення виникнення конфлікту інтересів.

3.2.4. Розробляє щорічні плани-графіки проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, з метою подання їх на затвердження Раді Аудиторської палати України та на погодження ДУ «ОСНАД».

3.2.5. Готує та подає на затвердження Раді Аудиторської палати України звіти за результатами перевірок з контролю якості аудиторських послуг у відповідності до Порядку проведення перевірок з контролю якості.

3.2.6. Систематизує та узагальнює результати проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності для подальшого оприлюднення результатів аналізу порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг на офіційному веб-сайті за рішенням Ради Аудиторської палати України.

3.2.7. Готує та подає до 1 лютого року, наступного за звітним, на затвердження Раді Аудиторської палати України узагальнюючий щорічний звіт за результатами проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг, який має містити результати аналізу порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг.

3.2.8. Направляє до Ради Аудиторської палати України подання про застосування стягнень  у відповідності до частини 16 статті 40 Закону про аудит, у разі ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від проведення перевірки з контролю якості та/або невиконання рекомендацій, наданих за результатами проведення перевірок з контролю якості.

3.2.9. Перевіряє відомості, що зазначені в заявах (скаргах), які надійшли до Аудиторської палати України щодо дій аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, які містять відомості про наявність ознак професійного проступку аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності.

3.2.10. Здійснює інші функції відповідно до покладених на Комітет завдань.

3.3. Для реалізації завдань, визначених цим Положенням, Комітет має право:

3.3.1. Отримувати за письмовим запитом від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки суб’єктів аудиторської діяльності інформацію, опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки професійного проступку аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності.

3.3.2. Мати доступ до даних щодо аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, які мають відношення до виконання таким аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності своїх професійних обов’язків, з можливістю отримання копій таких даних.

3.3.3. Отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію щодо аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, пов’язаної з виконанням аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності професійних обов’язків.

3.3.4. Залучати експертів до перевірки з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності.

3.3.5. Отримувати від ДУ «ОСНАД» інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень у порядку, передбаченому законодавством України.

3.3.6. Надавати до Ради Аудиторської палати України пропозиції щодо внесення змін до Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших нормативно-правових актів в частині перевірок системи контролю якості аудиторських послуг.

 

  1. Порядок призначення та звільнення голови та працівників Комітету

4.1. До складу Комітету входять голова Комітету та працівники (інспектори). Штатний розпис, вимоги до професійного і кваліфікаційного складу працівників Комітету, форми, системи, порядок і розміри оплати праці, призначення додаткових пільг визначається Радою Аудиторської палати України і передбачається кошторисом надходжень і витрат Аудиторської палати України, який затверджується в порядку, визначеному законодавством. Для виконання окремих робіт і завдань Комітету можуть залучатися відповідні експерти в межах затвердженого кошторису надходжень і витрат Аудиторської палати України.

4.2. Комітет очолює голова Комітету, який призначається на посаду з’їздом аудиторів України та несе відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань.

4.3. Голова Комітету працює в Аудиторській палаті України за основним місцем роботи. При призначенні на посаду з головою Комітету укладається письмовий трудовий договір, погоджений Радою Аудиторської палати України, у якому визначаються його права, обов’язки, умови оплати праці та звільнення з посади. Укладення такого трудового договору покладається на Виконавчого директора.

4.4. Головою Комітету може бути особа, яка має досвід у сфері аудиту та/або бухгалтерського обліку не менше десяти років, має бездоганну репутацію та яка на момент призначення на посаду припинила діяльність із надання аудиторських послуг одноосібно або у складі суб’єкта аудиторської діяльності.

4.5. Передбачені пунктом 4.4. вимоги можуть бути підтверджені такими документами:

4.5.1. копією трудової книжки;

4.5.2. сформованими індивідуальними відомостями про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) (довідка ОК-7) та інші;

4.5.3. іншими документами, які  підтверджують досвід роботи у сфері аудиту та/або бухгалтерського обліку;

4.5.4. довідка від Міністерства внутрішніх справ про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.

4.6. Голова Комітету:

4.6.1. здійснює керівництво Комітетом, організовує його роботу та несе відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань;

4.6.2. планує роботу Комітету у відповідності до щорічних планів-графіків проведення перевірок з контролю якості;

4.6.3. здійснює контроль за дотриманням працівниками Комітету вимог цього Положення, Порядку проведення перевірок з контролю якості, Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості, рішень з’їзду аудиторів України, Ради Аудиторської палати України, інших нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;

4.6.4. щороку систематизує та узагальнює результати проведених перевірок контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності для подальшого оприлюднення результатів аналізу порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг на офіційному веб-сайті за рішенням Ради нагляду та Ради Аудиторської палати України;

4.6.5. готує та подає до 1 лютого року, наступного за звітним, на затвердження Раді Аудиторської палати України узагальнюючий щорічний звіт за результатами проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг;

4.6.6. може приймати участь у перевірках з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності та/або заяв (скарг), які надійшли до Аудиторської палати України щодо дій аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, які містять відомості про наявність ознак професійного проступку аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності;

4.6.7. формує групу з числа інспекторів Комітету та залучених експертів (у разі необхідності) для проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг;

4.6.8. щомісячно подає для розгляду та затвердження членам Ради Аудиторської палати України звіти, складені за результатами проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг;

4.6.9. бере участь у засіданнях Ради Аудиторської палати України з питань, що належать до функцій Комітету;

4.6.10. подає Виконавчому директору пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення та заохочення, накладення стягнень на працівників Комітету, а також пропозиції щодо залучення експертів;

4.6.11. розробляє та подає на затвердження Виконавчому директору посадові інструкції працівників Комітету;

4.6.12. подає Виконавчому директору Аудиторської палати України до 1 жовтня проект кошторису на наступний рік в частині фінансування Комітету з метою виконання Аудиторською платою України делегованих повноважень з контролю якості аудиторських послуг;

4.6.13. здійснює інші повноваження, що випливають з функцій і прав Комітету.

4.7. Укладений із головою Комітету трудовий договір може бути припинений з підстав, визначених Кодексом законів про працю України.

4.8. У випадку припинення з головою Комітету трудового договору до проведення з’їзду аудиторів України Рада Аудиторської палати України призначає з працівників Комітету виконуючого обов’язки голови Комітету до обрання голови Комітету на черговому (позачерговому) з’їзді аудиторів України.

4.9. Працівником (інспектором) Комітету може бути призначено особу, яка відповідає таким критеріям: має досвід роботи аудитором не менше п’яти років; припинила діяльність із надання аудиторських послуг одноосібно або у складі суб’єкта аудиторської діяльності; підвищила кваліфікацію за відповідною програмою, затвердженою Комісією з атестації.

4.10. Передбачені пунктом 4.9 вимоги можуть бути підтверджені такими документами:

4.10.1. копією трудової книжки;

4.10.2.  сформованими індивідуальними відомостями про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) (довідка ОК-7) та інші;

4.10.3.  іншими документами, які можуть підтвердити досвід роботи  аудитором;

4.10.4. документом про підвищення кваліфікації за відповідною програмою, затвердженою Комісією з атестації.

4.11. Секретаріат Аудиторської палати України проводить перевірку документів, поданих кандидатами на призначення на посаду працівниками (інспекторами) Комітету, на відповідність встановленим Законом про аудит вимогам. Виконавчий директор відмовляє голові Комітету у задоволенні подання про призначення на посаду працівника Комітету у разі невідповідності його кандидатури вимогам Закону про аудит.

4.12. Працівники (інспектори) Комітету призначаються на посаду (звільняються з посади) Виконавчим директором на підставі письмового подання голови Комітету.

4.13. При призначенні на посаду з працівниками (інспекторами) Комітету укладається письмовий трудовий договір, у якому визначаються їх права, обов’язки, умови оплати праці та звільнення з посади. Укладення такого трудового договору покладається на Виконавчого директора.

4.14. Укладений із працівником Комітету трудовий договір може бути припинений з підстав, визначених Кодексом законів про працю України.

4.15. Залучення експертів до перевірки з контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється шляхом укладення за поданням голови Комітету відповідного договору між Аудиторською палатою України та відповідним експертом. Укладення такого договору покладається на Виконавчого директора.

4.16. На всіх працівників (інспекторів) Комітету поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

4.17. Голова Комітету, працівники (інспектори) Комітету за розголошення чи неправомірне використання відомостей про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), які стали їм відомі при виконанні своїх службових обов’язків, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. Порядок набрання чинності, внесення змін та доповнень до цього положення

5.1. Це Положення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.  Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення приймається з’їздом аудиторів України.

5.2. Якщо в результаті внесення змін до чинного законодавства України окремі норми цього Положення втратять чинність, то до моменту внесення змін до цього Положення або затвердження його в новій редакції, Аудиторська палата України та її члени керуються нормами чинного законодавства, які регламентують відповідні правовідносини.

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.