• uk
 • en
Архів старого сайту

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АУДИТОРІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ – ЯКІ САМЕ СТАНДАРТИ МАЮТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГ

0

Збірник Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг РМСАНВ містить різні стандарти для допомоги аудитору чи практикуючому фахівцю при виконанні завдань різних типів з різним рівнем впевненості. На практиці на основі характеру отриманого запиту на надання послуг у суб’єктів аудиторської діяльності виникають певні труднощі з визначенням того, які саме стандарти доречні для конкретного завдання. Час від часу виникають непорозуміння через те, що запит не є чітким або через характер предмету завдання. Клієнти не завжди є обізнаними з професійними стандартами та називають аудитом будь-які послуги, отже покладаються на аудитора, що той правильно розтлумачить їх запит.

Матеріали, що містяться у цій публікації, не є офіційним тлумаченням чи роз’ясненням Міжнародних стандартів аудиту, а наводяться з інформаційною та довідковою метою. Аудиторська палата України не несе відповідальності за  збитки, заподіяні будь-якій особі, яка діяла або утримувалась від дій, спираючись на матеріали публікації, незалежно від того, чи завдано шкоди через недбалість або іншим чином. Аудитори, застосовуючи професійне судження, несуть відповідальність за визначення застосовних стандартів, що містяться в збірнику міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – професійні стандарти). 

Разом з тим ця публікація має на меті надати практикуючим аудиторам зручний інструмент для прийняття відповідного рішення залежно від обставин та містить додаткові пояснення. 

 • Отримання розуміння запиту щодо надання послуг

Перш ніж визначити застосовні стандарти необхідно з’ясувати від кого надійшов запит та кому має бути надано звіт. Незалежно від того, чи запит надійшов від клієнта чи від іншої сторони, потрібно визначити, якій стандарт має бути використаним для виконання завдання.

З’ясування умов завдання: Що є предметом завдання? Часто під словом аудит замовники розуміють різні речі. Зазвичай вони звертаються із запитом підтвердити щось або провести перевірку чогось. Аудиторам та суб’єктам аудиторської діяльності слід уважно ставитися до визначення потреб клієнта та уникати при узгодженні завдання прийняття на себе відповідальності за невизначені поняття. 

Характер завдання та обсяг: Перш ніж прийняти на себе зобов’язання щодо надання професійних послуг необхідно отримати додаткову (більш докладну) інформацію щодо предмету завдання, очікуваного використання звіту, джерел інформації та процесів, що використовуються під час підготовки предмету завдання для того, щоб визначити характер та обсяг роботи, яку вам буде необхідно виконати для досягнення мети завдання.

Тип завдання та запитуваний рівень впевненості: Для того, щоб правильно визначити, які стандарти мають бути застосовані вами при виконанні завдання, ви маєте чітко розуміти як предмет завдання, стосовно якого ви надаватимете звіт (дивись п. 2), та необхідний рівень впевненості, який задовольнить замовника за конкретних обставин (дивись п. 3). 

Знання предмету: Нарешті, до прийняття завдання, вам слід подумати, чи є у вас необхідний досвід і знання у конкретній галузі та чи спроможні ви отримати їх у короткий час.

 • Визначення предмету (предметів) завдання та застосовних стандартів

Перший крок у визначенні доречних стандартів – визначення предмету завдання. У деяких випадках виникає необхідність у виконанні  комплексних завдань, які передбачають наявність різних предметів завдання та, відповідно, виконання різного типу завдань. Далі наводяться деякі приклади, які мають на меті полегшити розуміння процесу:

Предмет Основна інформація Приклади завдань Потенційно застосовні стандарти
Річна фінансова звітність Фінансова звітність – це структуроване подання інформації про діяльність суб’єкта господарювання за період часу та фінансовий стан на дату звітності. Відповідальність за складання фінансової звітності несе управлінський персонал, проте в деяких випадках організації можуть наймати професійних бухгалтерів чи аудиторів для надання послуг щодо складання фінансової звітності від імені клієнта. 
 • Аудит річної історичної фінансової звітності загального чи спеціального призначення;
МСА 200 – 800
 • Огляд річної історичної фінансової звітності загального чи спеціального призначення;
МСЗО 2400
 • Компіляція річної історичної фінансової звітності
МССП 4410
Проміжна фінансова звітність Проміжна фінансова звітність охоплює період менший ніж один рік. Проміжні звіти використовуються для повідомлення результатів діяльності компанії до закінчення нормального повного річного циклу фінансового звітування. 
 • Аудит проміжної фінансової звітності;
МСА 200 – 800, 
 • Огляд проміжної фінансової звітності;
МСЗО 2400, МСЗО 2410,
 • Огляд проміжної фінансової звітності під час випуску цінних паперів;
МСЗО 2400, МСЗО 2410,
 • Компіляція проміжної фінансової звітності
МССП 4410,
Зведена (узагальнена) фінансова звітність Зведена фінансова звітність це історична фінансову інформацію, отримана з фінансової звітності, але містить менше детальних даних порівняно з фінансовою звітністю, але забезпечує структуроване подання інформації про економічні ресурси чи зобов’язання суб’єкта господарювання у певний момент часу або про зміни у них за певний проміжок часу, яка відповідає представленому у фінансовій звітності. Зведена фінансова звітність може складатися за повний рік або за період менше року.

Деякі ключові моменти, які слід пам’ятати щодо зведених фінансових звітів:

 • Вони походять від фінансової звітності загального чи спеціального призначення, що підлягала аудиту.
 • Вони містять менш детальну інформацію, ніж фінансова звітність, що підлягала аудиту, але узгоджуються з нею.
 • Звіт щодо них складає той самий аудитор, що надавав звіт щодо аудиту фінансової звітності.
 • Вони базуються на застосовних критеріях, які можуть бути передбачені нормативними чи законодавчими актами або розроблені управлінським персоналом.
 • Надання впевненості щодо пакету фінансової звітності, складеної для постачальника, клієнта чи іншого користувача, крім акціонерів; 
 • Надання впевненості щодо пакету фінансової звітності, включеного до річного звіту
МСА 810
Історична фінансова інформація, крім фінансової звітності Окремий фінансовий звіт або окремий елемент фінансового звіту часто включає відповідні розкриття інформації. Якщо це так, відповідне розкриття інформації зазвичай включає пояснювальну або іншу описову інформацію, що стосується фінансового звіту чи окремих елементів. Такі завдання можуть бути як завданнями з надання впевненості так і завданнями, які не надають впевненості. Вони можуть включати погоджені процедури, за результатами яких користувачі роблять власні висновки щодо історичної фінансової інформації.
 • Надання звіту щодо переліку активів, що знаходяться під зовнішнім управлінням, та доходів приватного пенсійного фонду, включаючи відповідні примітки;
МСА 805, МСА 200 – 800, МСЗО 2400, МССП 4400:
 • Надання звіту щодо переліку чистих матеріальних активів, включаючи відповідні примітки;
 • Надання звіту щодо графіку виплат, пов’язаних з орендованим майном, включаючи відповідні примітки;
 • Надання звіту щодо участі у прибутках або виплат премій працівникам, включаючи пояснювальні примітки;
 • Надання звіту щодо інформації, поданої у заявці на отримання гранту; 
МСА 805
 • Надання звіту щодо додаткової інформації у фінансовій звітності
МСА 720
Дотримання умов контрактів та/або нормативних вимог До вас можуть звернутися з приводу надання звіту щодо дотримання суб’єктом господарювання статутів, нормативно-правових актів та угод. Ці завдання можуть бути завданнями з надання впевненості (завдання з підтвердження або завдання з безпосереднього вивчення).

У завданні з підтвердження з метою надання звіту щодо дотримання визначених вимог, управлінський персонал суб’єкта господарювання складає певну письмову заяву для зовнішньої сторони про дотримання визначених вимог, а практикуючий фахівець складає звіт щодо цієї заяви. З іншого боку, у завданні з безпосереднього вивчення з метою надання звіту щодо дотримання визначених вимог, управлінський персонал не складає явну письмову заяву для зовнішньої сторони про дотримання суб’єктом господарювання визначених вимог.

Також ви можете взяти на себе зобов’язання виконати завдання, яке може допомогти визначеним користувачам зробити свої власні висновки щодо дотримання домовленостей чи нормативних вимог без надання вами впевненості. Ці завдання включають звіти з додаткових питань, які виникають в результаті аудиту, завдань з огляду та/або з завдань з виконання узгоджених процедур.

 • звіт щодо дотримання умов кредитних договорів або проспекту емісії облігацій, які накладають на позичальника різні ковенанти; 
МСЗНВ 3000
 • звіт про дотримання зареєстрованою партією вимог законодавства про вибори;
МСЗНВ 3000
 • звіт про дотримання умов довірчого договору;
МСЗНВ 3000
 • звіт про відповідність витрат, заявлених за програмою фінансування (в т.ч. грантів);
МСА 805, МСЗНВ 3000, МССП 4400 залежно від обставин
 • завдання з узгоджених процедур щодо нормативів достатності капіталу для контролюючих органів; 
МССП 4400
 • звіт за результатами узгоджених процедур щодо спостереження за знищенням контрафактних або дефектних товарів, який надається регуляторному органу.
МССП 4400
Звітність з викидів парникових газів Висновок практикуючого фахівця у завданні з надання впевненості щодо звітів з парникових газів може охоплювати інформацію, додаткову до звіту про викиди ПГ, наприклад, у випадку, коли практик виконує завдання щодо звітності з питань сталого розвитку, частиною якого є звіт про викиди ПГ.

Ви також можете виконати узгоджені процедури, які можуть допомогти визначеним користувачам зробити власні висновки щодо викидів парникових газів без надання вами впевненості, або вас можуть запросити допомогти скласти таку звітність. 

 • надання впевненості щодо звіту з парникових газів; 
МСЗНВ 3410 та МСЗНВ 3000
 • завдання з узгоджених процедур щодо обсягу викидів парникових газів для подання регуляторному органу;
МССП 4400
 • завдання з підготовки звіту про викиди ПГ.
МССП 4410
Контроль в організації, яка надає послуги Ви можете бути запрошені для надання звіту щодо заходів контролю в організації, яка надає послуги. Такі організації використовують звіт аудитора для того, щоб донести до своїх клієнтів інформацію про обсяг функціонуючої системи внутрішнього контролю. Ви можете випустити звіт аудитора організації, що надає послуги, щодо достовірності опису заходів контролю, належності структури заходів контролю для досягнення цілей контролю та ефективності їх функціонування (звіт типу 2).

Далі наведено приклад організацій, яким може знадобитися такий тип аудиторського звіту:

 • провайдери послуг з нарахування зарплати 
 • асистанс-компанії
 • сторонні адміністратори
 • центри обробки даних
 • організації, які надають послуги з бухгалтерського обліку
 • аутсорсингові підрозділи IT

Ви також можете виконати узгоджені процедури, які допоможуть визначеним користувачам дійти власних висновків щодо заходів контролю без надання вами впевненості. 

 • Звіт щодо заходів контролю організації, що надає послуги, доречних для внутрішнього контролю користувача над процесом фінансового звітування 
МСЗНВ 3402
 • Звіт щодо заходів контролю організації, що надає послуги, доречних для безпеки, доступності, цілісності обробки, конфіденційності чи таємності
МСЗНВ 3000
 • Завдання з виконання  узгоджених процедур щодо заходів контролю за процесами генерування даних для розіграшів лотерей для повідомлення регуляторному органу
МССП 4400
Звітність про засоби контролю кібербезпеки Якщо вас запрошують для надання звіту щодо програми управління ризиками кібербезпеки організації, слід взяти до уваги, що існують два типи предмету завдання:

 • опис програми управління ризиками кібербезпеки організації та
 • ефективність заходів контролю в рамках цієї програми для досягнення цілей кібербезпеки організації.

Також ви можете прийняти завдання з виконання узгоджених процедур, які можуть допомогти визначеним користувачам дійти власних висновків щодо заходів контролю без надання впевненості.

 • надання звіту щодо програми управління ризиками кібербезпеки організації та заходів контролю
МСЗНВ 3402 та МСЗНВ 3000, 
 • виконання узгоджених процедур щодо програми управління ризиками та заходів контролю
МССП 4400
Внутрішній контроль за фінансовою звітністю Вас можуть запросити надати звіт щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання над фінансовою звітністю на дату, на яку управлінський персонал зробив свою оцінку. 

Ви також можете виконати узгоджені процедури, які можуть допомогти визначеним користувачам дійти власних висновків щодо заходів контролю без надання впевненості

 • звіт щодо внутрішнього контролю над фінансовим звітуванням, інтегрований з аудитом фінансової звітності.
МСЗНВ 3402 та МСЗНВ 3000
 • звіт щодо внутрішнього контролю над фінансовим звітуванням щодо певного типу доходів або процесу
МСЗНВ 3402 та МСЗНВ 3000
 • завдання з узгоджених процедур щодо внутрішнього контролю над фінансовим звітуванням, що стосується циклу доходів (циклу закупівель тощо)
МССП 4400
Інша інформація, крім історичної фінансової інформації Вас можуть запросити надати звіт щодо іншої інформації (крім історичної фінансової інформації), яка не пов’язана з дотриманням умов договору чи вимог нормативного акту. Такі завдання можуть бути чи не бути завданням з надання впевненості та набувати різних форм залежно від характеру інформації та обставин. Зазвичай такі завдання передбачають надання звіту щодо нефінансової інформації відповідно до застосовної концептуальної основи. Ви також можете виконати узгоджені процедури, які можуть допомогти визначеним користувачам дійти власних висновків щодо іншої (окрім історичної фінансової) інформації  без надання впевненості.

 

 • звітність відповідно до Глобальної ініціативи звітності (GRI) Керівні принципи звітності щодо сталого розвитку
МСЗНВ 3000
 • надання звіту щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління згідно Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»
МСЗНВ 3000 
 • надання звіту про зарахування та реєстрацію студентів у навчальному закладі (не у відповідності із загальними правилами, наприклад, поза конкурсом)
МСЗНВ 3000, МССП 4400
 • надання звіту про дотримання процедури публічних закупівель
МСЗНВ 3000, МССП 4400
 • надання звіту про дотримання умов публічної оферти
МСЗНВ 3000, МССП 4400
Прогнозна фінансова інформація (бюджети, бізнес-плани, прогнози) Вас можуть запросити надати звіт з перевірки прогнозної фінансової інформації. Така інформація подається або як прогноз або як прогноз або як перспективна оцінка. 

“Прогноз” – це прогнозна фінансова інформація, складена на основі припущень щодо майбутніх подій, які відбудуться за очікуванням управлінського персоналу та дій, які має намір здійснити управлінський персонал на дату складання такої інформації (припущення про найкращу оцінку)

“Перспективна оцінка” – це прогнозна фінансова інформація, складена на основі гіпотетичних припущень про майбутні події та дії управлінського персоналу, які, як очікується, не обов’язково відбуватимуться, або поєднання найкращої оцінки та гіпотетичних припущень

Вас також можуть запросити допомогти  скласти фінансову інформацію, орієнтовану на майбутнє.

 • перевірка прогнозної фінансової інформації;
МСЗНВ 3400 
 • надання звіту щодо підготовки гіпотетичної фінансової інформації, яка включається до проспекту емісії чи іншого публічного документу;
МСЗНВ 3420
 • підготовка (компіляція) прогнозної або перспективної фінансової інформації, включаючи бюджети або фінансові прогнози.
МССП 4410
Застосування облікових політик (принципів бухгалтерського обліку) Можуть існувати різні тлумачення щодо застосування загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку до конкретних операцій та фінансових продуктів. Управлінському  персоналу та іншим особам можуть знадобитися консультації стороннього бухгалтера стосовно того, яким чином застосувати принципи бухгалтерського обліку до тих операцій та продуктів, щодо яких діючий бухгалтер вже надав їм рекомендації.

Наприклад: 

 • письмова чи усна консультація з питань застосування принципів бухгалтерського обліку до конкретної операції;
 • письмова чи усна консультація з питань типу думки, яка може бути надана щодо фінансової звітності суб’єкта господарювання.
Такі послуги не входять у сферу застосування професійних стандартів РМСАНВ (МСА, МСЗО, МСЗНВ чи МССП)
Дью-ділідженс Вас можуть запросити надати лист-підтвердження або взяти участь у зустрічі з належної перевірки (дью-ділідженс) щодо пропозиції цінних паперів. Коли суб’єкт господарювання пропонує випустити цінні папери для публічного розміщення, він може залучити андерайтера для здійснення їх публічного розміщення. Він також може залучити аудитора для допомоги андерайтеру при виконанні дослідження стану справ емітента. Наприклад:

 • письмовий звіт або усна консультація у зв’язку з дослідженням фінансових та нефінансових питань.
Такі послуги не входять у сферу застосування професійних стандартів РМСАНВ (МСА, МСЗО, МСЗНВ чи МССП)  
Завдання зі свідчення в судовому процесі в якості експерта (експертиза) Вас можуть запросити виступити у якості експерта-свідка у судовій справі стосовно питань обліку, аудиту, оподаткування чи інших аналогічних питань. Вам слід з’ясувати обставини та чітко зрозуміти характер запиту, щоб дійти висновку щодо того, чи можливо його виконати згідно з будь-яким стандартом РМСАНВ та якщо ні, обміркувати чи маєте ви належну кваліфікацію для того, щоб виступити експертом. 

Вам також слід обміркувати, чи можуть виникнути будь-які проблеми з дотриманням незалежності та інших етичних вимог, застосовних до аудиторської діяльності.  

Не входять до сфери застосування стандартів РМСАНВ.
Питання, що стосуються платоспроможності Платоспроможність клієнтів впливає на оцінку кредитних ризиків та рішення щодо фінансування.  Тому до вас можуть звертатися як позичальники так і позикодавці (кредитори) з питань підтвердження платоспроможності та надання таких послуг як аудит чи огляд фінансової звітності або іншої фінансової інформації та надання звіту про результати виконання узгоджених процедур.
 • аудит чи огляд річної або проміжної фінансової звітності; 
МСА 200 – 800, МСЗО 2400, МСЗО 2410
 • перевірка дотримання вимог кредитної угоди;
МСЗНВ 3000; МССП 4400
 • узгоджені процедури у зв’язку з конкретними операціями, які стосуються надання фінансової допомоги
МССП 4400
Консультування з управлінських або податкових питань Не входять до сфери застосування стандартів РМСАНВ.
Інші завдання, що включають професійні думки, погляди або висловлення, з яких користувач може отримати деяку впевненість Якщо думки, погляди або висловлення є несуттєвими для завдання в цілому, будь-який наданий письмовий звіт чітко обмежений для використання лише тими користувачами, які зазначені у звіті, ці визначені користувачі письмово підтвердили розуміння, що завдання не планується як завдання з надання впевненості та у звіті практикуючого фахівця завдання не подається як завдання з надання впевненості – не входять до сфери застосування стандартів РМСНАВ

 

 • Визначення потрібного рівня впевненості

До вас можуть звертатися за наданням впевненості різного рівня. Впевненість не є абсолютною, а вимірюється в межах певного діапазону та по суті втілює довіру до предмету завдання, яку висловлює професійний бухгалтер на основі власної оцінки достовірності інформації і документів, наданих власниками та управлінським персоналом клієнта.  У загальному випадку прийнятність аудиторських доказів та підтвердної документації (тобто, якість, доречність та надійність), а також обсяг процедур, виконаних аудитором, впливатимуть на тип впевненості таким чином, що це може бути обґрунтована впевненість, обмежена впевненість або відсутність впевненості. В контексті застосовних стандартів РМСАНВ класифікація завдань залежно від рівня впевненості наступна:

 • Завдання з надання впевненості: завдання, в якому метою практикуючого фахівця є отримання достатніх відповідних доказів для того, щоб надати висновок, призначений для підвищення ступеня довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо результату вимірювання або оцінки предмета перевірки на відповідність критеріям. Кожне завдання з надання впевненості класифікується або як завдання з надання обґрунтованої впевненості або завдання з обмеженої впевненості.
 • Аудит: Високий, проте не абсолютний рівень впевненості. Аудитор не надає абсолютну впевненість, оскільки цього неможливо досягнути внаслідок дії таких чинників, як необхідність у застосуванні суджень, використання тестування, властиві обмеження внутрішнього контролю та характер аудиторських доказів, які скоріше є переконливими, ніж незаперечними.
 • Огляд: Обмежений рівень впевненості. Обмежений рівень впевненості отримується, коли ризик завдання зменшується до рівня, прийнятного за обставин завдання, як основи для надання висновку, але цей ризик є вищим ніж у завданні з надання обґрунтованої впевненості. Поєднання характеру, часу та обсягу процедур збору доказів є принаймні достатнім  для практикуючого фахівця для отримання значущого рівня впевненості. 
 • Інші завдання: Жодна впевненість не висловлюється.

 • Посилання у звітах чи інших письмових документах за результатами завдання на стандарти РМСАНВ

Звертаємо увагу на те, що аудиторам та САД не слід посилатися на стандарти професійних послуг, що містяться в збірнику Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг РМСАНВ у звітах чи інших вихідних документах, які надаються замовникам чи користувачам за результатами виконання завдань, які не входять до сфери застосування цих стандартів, щоб не вводити в оману щодо надання впевненості аудитором чи САД щодо предмету завдання.

 • Перелік стандартів, що згадуються у цій публікації

 

Номер Назва

І. Міжнародні стандарти аудиту

МСА 200 Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту
МСА 210 Узгодження умов завдань з аудиту
МСА 220 Контроль якості аудиту фінансової звітності
МСА 230 Аудиторська документація
МСА 240 Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності
МСА 250 Розгляд законодавчих і нормативних актів під час аудиту фінансової звітності
МСА 260 Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями
МСА 265  Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу
МСА 300 Планування аудиту фінансової звітності
МСА 315 Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища
МСА 320 Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту
МСА 330 Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики
МСА 402 Положення щодо аудиту суб’єкта господарювання, що користується послугами організації, що надає послуги
МСА 450 Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту
МСА 500 Аудиторські докази
МСА 501 Аудиторські докази – особливі положення щодо відібраних елементів 
МСА 505 Зовнішні підтвердження
МСА 510 Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду
МСА 520 Аналітичні процедури
МСА 530 Аудиторська вибірка
МСА 540 Аудит облікових оцінок та пов’язане з ними розкриття інформації
МСА 550 Пов’язані сторони
МСА 560 Подій після звітного періоду
МСА 570 Безперервність діяльності
МСА 580 Письмові запевнення
МСА 600 Особливі положення щодо аудитів фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)
МСА 610 Використання роботи внутрішніх аудиторів
МСА 620 Використання роботи експерта аудитора
МСА 700 Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності
МСА 701 Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора
МСА 705 Модифікації думки у звіті незалежного аудитора
МСА 706 Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора
МСА 710 Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність
МСА 720 Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
МСА 800 Особливі положення – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення
МСА 805 Особливі міркування щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту
МСА 810 Завдання зі звітування щодо узагальненої фінансової звітності
ІІ. Міжнародні стандарти завдань з огляду
МСЗО 2400 Завдання з огляду історичної фінансової звітності
МСЗО 2410 Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання
ІІІ. Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості
МСЗНВ 3000 Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації
МСЗНВ 3400 Перевірка прогнозної фінансової інформації
МСЗНВ 3402 Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги
МСЗНВ 3410 Завдання з надання впевненості щодо звітів з парникових газів
МСЗНВ 3420 Завдання з надання впевненості щодо підготовки гіпотетичної фінансової інформації, яка включається до проспекту емісії
IV. Міжнародні стандарти супутніх послуг
МССП 4400 Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації
МССП 4410 Завдання з компіляції інформації
Share.

About Author

Comments are closed.