• uk
  • en
Архів старого сайту

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ щодо сплати внесків на 2022 рік членами Аудиторської палати України

0

СХВАЛЕНО

рішення Ради АПУ

від 06.05.2022 (протокол № 86)

Шановні аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності!

Підтримка аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в нелегких умовах воєнного стану в Україні наразі є основним напрямком діяльності Ради Аудиторської палати України.

Відносно  внесків від виконання послуг з обов’язкового аудиту:

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Радою Аудиторської палати України вирішено:

 –відтермінувати обов’язок сплати внесків, які сплачуються на користь Аудиторської палати України суб’єктами аудиторської діяльності за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, до скасування у встановленому порядку дії воєнного стану в Україні.

встановити, що у 2022 році розмір внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України від суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес становить 0 (нуль) відсотків та, що надміру сплачені у 2022 році суб’єктами аудиторської діяльності суми внесків на користь Аудиторської палати України зараховуються у рахунок майбутніх платежів.

Відносно щорічних членських внесків аудиторами та САД в АПУ.

Відповідно до вимог пункту третього частини четвертої статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі – Закон) затвердження Положення про членські внески, внесення змін та доповнень до нього,  визначення розміру членських внесків належить до виключної компетенції з’їзду аудиторів України.

Рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/9 затверджено Положення про членські внески до Аудиторської палати України (далі – Положення), абзацом першим пункту 2.1 якого визначено, що розмір членських внесків встановлюється та змінюється з’їздом аудиторів України на основі кошторису Аудиторської палати України на виконання власних повноважень на відповідний рік.

Пунктом 2.2 Положення встановлено, що кожен член Аудиторської палати України зобов’язаний щорічно до 1 липня поточного року сплачувати членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його повної суми на поточний рахунок Аудиторської палати України.

В той же час, Положенням про членські внески визначений порядок та випадки звільнення членів АПУ від сплати членських внесків за відповідний рік (роки) або відтермінування сплати (пункти 2.7., 4.1. Положення).

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та запровадження воєнного стану, що становить загрозу життю та здоров`ю членів Аудиторської палати України, Радою Аудиторської палати України прийняте рішення від 28.04.2022 № 85/1,  яким встановлено, що дату та місце проведення з’їзду аудиторів України визначити після скасування воєнного стану з урахуванням можливості забезпечення рівних можливостей доступу аудиторів до участі у професійному самоврядуванні та недопущення загрози життю та здоров’ю аудиторів під час проведення з’їзду.

Водночас, нормою абзацу другого пункту 2.1 Положення про членські внески, передбачено, що у разі незатвердження з’їздом розміру членських внесків на поточний рік, у зв’язку з неможливістю скликання з’їзду до 30 червня поточного року, розмір внесків залишається на рівні внесків попереднього року.

Додатково інформуємо, що  Торгово-промисловою палатою України, листом від 28 лютого 2022 року за № 2024/02.0-7.1, повідомлено про засвідчення з 24 лютого 2022 року факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану в Україні.  Тому у разі об`єктивної неможливості сплатити членські внески у встановлений Положенням строк, аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань щодо сплати внесків до завершення воєнного стану.  Водночас, звільнення від відповідальності за порушення зобов`язання внаслідок дії обставин непереборної сили не звільняє від виконання самого зобов’язання.

Враховуючи складну фінансову ситуацію, у якій опинилися більшість членів АПУ та усвідомлюючи необхідність підтримки аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, Рада АПУ з огляду на те, що встановлення розміру членських внесків, а також внесення будь-яких змін до Положення згідно із Законом віднесено до виключної компетенції з`їзду аудиторів, просить з порозумінням віднестись до неможливості зменшення або скасування сплати членських внесків на 2022 рік Радою Аудиторської палати України за відсутності законодавчо визначених повноважень на вчинення таких дій.

Одночасно Рада АПУ підтримує пропозиції щодо внесення змін до Закону в частині скасування членських внесків для окремих категорій членів АПУ.

Також, враховуючи вищенаведене, Рада Аудиторської палати України ініціює законодавче врегулювання щодо відтермінування сплати членських внесків за 2022 рік до проведення з’їзду аудиторів, на якому відбудеться встановлення розміру членських внесків та строку їх сплати.

Одночасно нагадуємо, що Аудиторська палата України є неприбутковою організацією і основним джерелом її фінансування є членські внески, обов’язок щодо сплати яких згідно з Положенням є необхідною умовою членства в АПУ.

 За даними Секретаріату Аудиторської палати України заборгованість по сплаті членських внесків становить близько 1,5 млн.грн. (за 2019 рік – понад 170,0 тис.грн.; за 2020 рік – понад 560,0 тис.грн. та за 2021 ріку – понад 700,0 тис.грн.).

        Членські  внески направлені на забезпечення життєздатності АПУ (оренда, заробітна плата працівників, підтримка інформаційних ресурсів  тощо),  організацію з’їзду, багаточисельних заходів, конференцій, підготовку відповідей на звернення та розробку інформаційних повідомлень щодо застосування МСА, експертизу законопроектів, які стосуються аудиторської діяльності та на виконання інших завдань.

Share.

About Author

Comments are closed.