• uk
  • en

Regulations on membership fees to the Audit Chamber of Ukraine

0

 

APPROVED

the decision of the regular Congress of auditors of Ukraine from May 18, 2019 № 1/9

 

 

REGULATION ON MEMBERSHIP FEES TO

AUDIT CHAMBER OF UKRAINE

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ (далі – Закон), Статуту Аудиторської палати України, рішень органів управління Аудиторської палати України (далі – АПУ) та визначає види, порядок та періодичність сплати членських та інших внесків до АПУ.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

1.2.1. Членський внесок – щорічний обов’язковий внесок, що сплачується членами АПУ у порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.2.2. Цільовий членський внесок – інший платіж, що встановлюється з’їздом аудиторів України та сплачується членами АПУ з метою фінансування конкретних програм, необхідних для виконання АПУ передбачених Законом повноважень.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі.

1.3. Членські, цільові членські внески є неповоротними. Грошові кошти, що надійшли як сплата членських внесків згідно із цим Положенням, є власністю АПУ. При припиненні членства в АПУ, сплачені членом АПУ членські внески та інші платежі не повертаються.

1.4. Відповідно до Статуту АПУ, члени АПУ зобов’язані своєчасно сплачувати членські та інші обов’язкові внески в порядку, передбаченому Статутом АПУ та цим Положенням. Своєчасна сплата обов’язкових внесків є необхідною умовою членства в АПУ.

1.5. Внески сплачуються у національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок АПУ.

1.6. Інформація про фактичну сплату внесків до АПУ є відкритою для усіх членів АПУ.

 

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (СПЛАТИ) ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВНЕСКІВ ДО АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

2.1. Розмір членських внесків встановлюється та змінюється з’їздом аудиторів України на основі кошторису АПУ на виконання власних повноважень на відповідний рік.

У разі незатвердження з’їздом розміру членських внесків на поточний рік, у зв’язку з неможливістю скликання з’їзду до 30 червня поточного року, розмір внесків залишається на рівні внесків попереднього року.

2.2. Кожен член АПУ зобов’язаний щорічно до 1 липня поточного року сплачувати членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його повної суми на поточний рахунок АПУ. У випадку, якщо аудитор або аудиторська фірма включається до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності після 1 липня поточного року, такий аудитор або аудиторська фірма сплачують членський внесок протягом 2 місяців з дати включення до Реєстру.

2.3. Особи, включені до Реєстру аудиторів та субєктів аудиторської діяльності, сплачують членський внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці поточного року відбулося включення до Реєстру.

2.4. Членський внесок вважається сплаченим з моменту зарахування  коштів у повному обсязі на поточний рахунок АПУ. Обов’язок по сплаті членського внеску не вважається  виконаним, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків звільненння від сплати згідно з п. 2.7 цього Положення).

Підтвердженням сплати членського внеску членом АПУ є платіжне доручення (квитанція тощо) про перерахування внеску, в якому має бути зазначено вид внеску, рік, за який його сплачено, прізвище, ім’я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми.

2.5. Банківські реквізити для сплати членських внесків та інформація про розмір членських внесків на поточний рік публікуються на офіційному веб-сайті АПУ.

2.6. Член АПУ для здійснення сплати щорічного внеску може самостійно згенерувати квитанцію на офіційному веб-сайті АПУ www.apu.com.ua відповідно до встановленого системою сайту автоматичного алгоритму у спеціальному розділі та оплатити його через будь-яку банківську установу України, або ж здійснити сплату щорічного внеску за допомогою електронних платіжних систем (Інтернет – еквайрінгу), використовуючи сайт АПУ, у випадку наявності такої технічної можливості у АПУ на момент сплати щорічного внеску.

2.7. За рішенням Ради АПУ, на підставі поданої заяви, член АПУ – аудитор може бути звільнений від сплати членських внесків за відповідний рік (роки):

2.7.1. у період соціальних відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами,  а також для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду і після досягнення нею трирічного віку, на період, зазначений у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку;

2.7.2. у разі важкої або тривалої (понад 6 місяців) хвороби, що унеможливлює здійснення професійної діяльності.

2.8. З’їзд аудиторів може прийняти рішення про сплату членами АПУ цільового членського внеску для виконання передбачених Законом повноважень.

2.9. Розмір цільового членського внеску визначається та затверджується з’їздом аудиторів України з метою фінансування конкретних програм, необхідних для виконання АПУ передбачених Законом повноважень.

2.10. Кожен член АПУ сплачує цільовий внесок у безготівковій формі шляхом перерахування у  визначений з’їздом аудиторів України термін повної суми цільового внеску на поточний рахунок АПУ.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

3.1. Облік сплати внесків членами АПУ здійснюється Секретаріатом АПУ окремо по кожному члену АПУ. Дані про сплату внесків вносяться у Реєстр членів АПУ, який ведеться Секретаріатом АПУ на підставі даних Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

3.2. Члени АПУ зобов’язані сприяти Секретаріату АПУ в організації та здійсненні обліку сплати внесків і надавати всю необхідну інформацію та документи за запитом Виконавчого директора.

3.3. У платіжному документі, який заповнюється для сплати внеску до АПУ, обов’язково зазначаються вид внеску (членський, цільовий членський), рік, за який сплачується такий внесок (у разі сплати членського внеску), прізвище, імя та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми.

3.4. Секретаріат АПУ доводить до відома Ради АПУ інформацію про стан сплати членських та цільових членських внесків на наступному засіданні Ради АПУ після спливу дати, до якої має бути сплачено членами АПУ членський та (або) цільовий внесок.

3.5. Інформація про суму заборгованості із зазначенням переліку боржників є відкритою для членів АПУ і підлягає щомісячному оприлюдненню (оновленню) на офіційному веб-сайті АПУ з доступом лише для членів АПУ.

3.6. Надходження від сплати членських внесків спрямовуються на вирішення статутних завдань та реалізацію повноважень АПУ (крім делегованих повноважень, що фінансуються за рахунок внесків, передбачених частиною тринадцятою статті 15 Закону в межах кошторису, затвердженого Радою АПУ.

У випадку створення регіональних відділень АПУ частина надходжень від сплати членських внесків спрямовується на забезпечення діяльності відповідного регіонального відділення в межах кошторису АПУ.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. У випадку несплати або неповної сплати членських внесків, цільових членських внесків до АПУ у встановлені в цьому Положенні строки, член АПУ зобовязаний повідомити Раду АПУ або Секретаріат АПУ про причини несплати або неповної сплати у письмовій формі та зазначити конкретні строки погашення заборгованості. Таке повідомлення має бути здійснене не пізніше тридцяти днів з граничної дати, встановленої для сплати членського внеску, цільового членського внеску до АПУ.

4.2. За рішенням Ради АПУ, Секретаріат АПУ проводить перевірки дотримання членами АПУ вимог цього Положення. Така перевірка проводиться шляхом витребування у членів АПУ документів та їх копій, що підтверджують сплату ними членських внесків з дотриманням вимог цього Положення.

4.3. Члени АПУ зобов’язані надати на запит АПУ всю інформацію та документи, які підтверджують повноту та своєчасність сплати ними членських внесків.

4.4. За несплату або неповну сплату членських внесків (зокрема, внаслідок викривлення показника, від якого залежить розмір членського внеску) члени АПУ несуть відповідальність, передбачену Законом, за вчинення професійного проступку.

4.5. У разі, якщо аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності систематично (два та більше разів) не сплачує внески, рішення про сплату яких, прийнято з’їздом аудиторів України, АПУ подає клопотання до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про застосування до такого аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності стягнення, передбаченого частиною шостою статті 42 Закону.

4.6. Притягнення аудитора або аудиторської фірми до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного членського внеску не звільняє його від сплати такого внеску

4.7. Особи, членство яких припиняється (крім припинення членства у зв’язку зі смертю), зобов’язані погасити заборгованість перед АПУ зі сплати обов’язкових членських та цільових членських внесків за всі попередні періоди в повному обсязі та сплатити членський внесок за поточний рік.

 

  1. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті АПУ.

Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення приймається з’їздом аудиторів України.

5.2. Якщо в результаті внесення змін до чинного законодавства України окремі норми цього Положення втратять чинність, то до моменту внесення змін до цього Положення або затвердження його у новій редакції, АПУ та її члени керуються нормами чинного законодавства про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, які регламентують відповідні правовідносини.

 

______________________________________

 

Share.

About Author

Comments are closed.