• uk
  • en

Regulations on the Secretariat of the Audit Chamber of Ukraine

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Установчого з’їзду

аудиторів України

від 14 липня 2018 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Секретаріат Аудиторської палати України

  1. Загальні положення

1.1. Положення про Секретаріат Аудиторської палати України (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VІІІ (далі – Закон) та Статуту Аудиторської палати України (далі – АПУ).

1.2. Положення визначає порядок діяльності, правовий статус, основні завдання, структуру, повноваження, організацію роботи та склад Секретаріату АПУ (далі – Секретаріат).

  1. Правовий статус Секретаріату

2.1. Секретаріат є структурним підрозділом АПУ, створеним для ведення поточних справ АПУ, виконує організаційну, правову, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу із забезпечення діяльності АПУ, Ради АПУ, Комітету з контролю якості  аудиторських послуг, регіональних відділень АПУ, комісій АПУ та дорадчих органів, утворених Радою АПУ, під час виконання ними своїх повноважень, визначених Законом, Статутом АПУ та Положенням про Раду АПУ.

2.2. Положення про Секретаріат затверджується з’їздом аудиторів України.

2.3. Секретаріат у своїй роботі керується Конституцією і законами України,  іншими нормативно-правовими актами, прийнятими в порядку, встановленому законодавством України, Статутом АПУ, цим Положенням, іншими локальними нормативними актами АПУ, рішеннями  з’їзду аудиторів України  та Ради АПУ.

2.4. Поточний контроль за діяльністю Секретаріату АПУ здійснює Рада АПУ .

2.5. Керівництво Секретаріатом та організацію його роботи здійснює Виконавчий директор АПУ.

2.6. Посадові обов’язки працівників Секретаріату АПУ визначаються посадовими інструкціями. Посадові інструкції працівників Секретаріату АПУ затверджуються Виконавчим директором.

2.7. Співробітники Секретаріату АПУ керуються правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженого Радою АПУ.

Для виконання покладених на АПУ функцій до виконання окремих робіт і завдань Секретаріату можуть залучатися відповідні спеціалісти в межах затвердженого кошторису надходжень і витрат АПУ.

  1. Основні завдання та функціональні обов’язки Секретаріату

3.1. Основними завданнями Секретаріату є:

3.1.1. створення належних умов для роботи АПУ, Ради АПУ, її  комісій, структурних підрозділів, інших дорадчих органів АПУ та членів Ради АПУ під час виконання ними своїх повноважень;

3.1.2. організаційне забезпечення ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3.1.3. забезпечення єдиної системи діловодства в АПУ та належної роботи з документами, облік і контроль за їх проходженням та виконанням;

3.1.4. підготовка проекту кошторису з забезпечення діяльності АПУ та подання його на затвердження у порядку, передбаченому Законом та Статутом АПУ;

3.1.5. ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, планової, облікової та фінансово-економічної роботи, забезпечення обчислення та своєчасної сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та додержання податкового законодавства відповідно до затвердженого кошторису;

3.1.6. фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності АПУ, а також ефективне використання і збереження майна, коштів та інших матеріальних цінностей АПУ відповідно до затвердженого кошторису;

3.1.7. інформування громадськості про діяльність АПУ та забезпечення безперебійної роботи сайту АПУ;

3.1.8. виконання рішень  Ради  АПУ.

3.2. Відповідно до основних завдань Секретаріат:

3.2.1. здійснює довідково-інформаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи АПУ, Ради АПУ, Комітету по контролю якості аудиторських послуг та дорадчих органів, утворених Радою АПУ, створює належні умови та сприяє ефективному виконанню членами Ради АПУ покладених на них повноважень;

3.2.2. забезпечує відповідно до Положення про Раду АПУ організаційну підготовку і проведення засідань Ради АПУ, комісій АПУ та дорадчих органів, утворених Радою АПУ, веде протоколи засідань Ради АПУ та комісій АПУ;

3.2.3. забезпечує ведення єдиної системи діловодства в АПУ та збереження документів АПУ, її  комісій та структурних підрозділів;

3.2.4. обліковує та контролює проходження документів, додержання єдиного порядку обліку, збереження, обробки та виконання документів, що належать до сфери діяльності АПУ;

3.2.5. здійснює поточний контроль за виконанням прийнятих з’їздом аудиторів України та  Радою АПУ  рішень та надає Раді АПУ інформацію про стан виконання цих рішень;

3.2.6. бере участь у підготовці та висвітленні матеріалів про діяльність АПУ, оприлюднює рішення та акти АПУ і висвітлює актуальні питання діяльності АПУ на офіційному веб-сайті АПУ в мережі Інтернет у встановленому Радою АПУ порядку.

3.3. Секретаріат забезпечує дотримання вимог затвердженого Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, несе відповідальність за збереження даних Реєстру, підтримання його в робочому стані та за достовірність оприлюднених даних Реєстру на офіційному веб-сайті АПУ в мережі Інтернет.

3.4. Повноваження Секретаріату щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності АПУ:

3.4.1. відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складання та подання в установлені терміни фінансової та іншої статистичної звітності;

3.4.2. забезпечує достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності, своєчасну виплату заробітної плати та розрахунки з бюджетом по передбаченим платежам;

3.4.3. здійснює постійний контроль за повнотою сплати по статтях кошторису за надані послуги;

3.4.4. забезпечує режим економії та ефективне використання майна та коштів АПУ.

 

  1. Структура Секретаріату

4.1. Структура Секретаріату затверджується рішенням Ради АПУ за поданням Виконавчого директора .

4.2. Структура Секретаріату має забезпечувати виконання покладених на Секретаріат основних функцій та завдань.

4.3. Штатний розпис Секретаріату формується відповідно до структури Секретаріату, прийнятого кошторису та затверджується Радою АПУ.

  1. Керівництво Секретаріату

5.1. Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з’їздом аудиторів України та працює в АПУ за основним місцем роботи. Виконавчий директор має бути непрактикуючою особою.

Виконавчий директор згідно з укладеним трудовим договором несе персональну відповідальність за використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для діяльності АПУ.

5.2. Виконавчий директор:

5.2.1. організовує роботу Секретаріату, здійснює загальне керівництво Секретаріатом, забезпечує своєчасне і якісне виконання покладених на Секретаріат Статутом АПУ та цим Положенням завдань, функцій та обов’язків, дотримання працівниками Секретаріату трудової дисципліни;

5.2.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання членами Ради АПУ покладених на них повноважень;

5.2.3. забезпечує оприлюднення Звіту про діяльність АПУ, фінансової звітності, кошторису АПУ та звіту про його виконання, інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про їх виконання відповідно до вимог Закону;

5.2.4. на запит Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (за рішенням Ради АПУ) надає інформацію про виконання АПУ делегованих повноважень;

5.2.4. щокварталу на засіданнях Ради АПУ, яке проводиться в місяці, що настає за звітним кварталом, звітує про стан виконання кошторису надходжень і витрат АПУ;

5.2.5. забезпечує контроль за виконанням рішень Ради АПУ;

5.2.6. затверджує посадові інструкції для працівників Секретаріату;

5.2.7. призначає на посади та звільняє з посад працівників Секретаріату;

5.2.8. приймає рішення щодо заохочення працівників Секретаріату чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

5.2.9. видає накази з питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Положення та Положення про Раду АПУ;

5.2.10. засвідчує копії актів АПУ, витяги з протоколів засідань Ради АПУ, її профільних комісій тощо;

5.2.11. забезпечує оприлюднення рішень з’їзду аудиторів України та Ради АПУ;

5.2.12. приймає рішення щодо залучення в установленому порядку до виконання окремих робіт і завдань відповідних спеціалістів, у тому числі на договірній основі;

5.2.13. виконує  інші завдання в межах своїх повноважень.

5.3. Виконавчий директор:

5.3.1. без доручення діє від імені АПУ в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, цим Положенням та іншими локальними нормативними актами АПУ, у тому числі укладає господарські договори та інші угоди, необхідні для забезпечення діяльності АПУ, представляє АПУ у відносинах з юридичними та фізичними особами з питань забезпечення діяльності та виконання рішень з’їзду аудиторів України та Ради АПУ, в тому числі в судах;

5.3.2. підписує платіжні, розрахункові та інші документи, фінансову, податкову та статистичну звітність;

5.3.3. підписує витяги з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

5.3.4. забезпечує здійснення необхідних господарських операцій в межах затвердженого кошторису;

5.3.5. укладає та припиняє дію трудових договорів з працівниками Секретаріату згідно із затвердженим штатним розписом;

5.3.6. направляє за своїм підписом листи в межах компетенції Секретаріату.

 

Поділіться