• uk
 • en

Regulations on the Board of the Audit Chamber of Ukraine

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Установчого з’їзду  аудиторів України

від 14 липня 2018 р.

зі змінами, внесеними

рішення з’їзду  аудиторів України

від 18 травня 2019 р. № 1/12

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок діяльності Ради Аудиторської палати України (далі – Ради АПУ) у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ (далі – Закон) та Статуту Аудиторської палати України.

1.2. Рада АПУ є постійно діючим колегіальним органом управління Аудиторської палати України (далі – АПУ), який представляє інтереси членів АПУ у період між з’їздами аудиторів України.

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ АПУ

2.1. Рада АПУ має наступні повноваження:

2.1.1. приймає рішення від імені АПУ;

2.1.2. розглядає питання, пов’язані з контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2.1.3. регулює взаємовідносини між членами АПУ у процесі провадження аудиторської діяльності;

2.1.4. приймає рішення з питань дисциплінарних проваджень щодо суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2.1.5. приймає рішення з питань безперервного навчання аудиторів, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2.1.6. бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;

2.1.7. узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань;

2.1.8. представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

2.1.9. забезпечує захист професійних прав аудиторів;

2.1.10. забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України.

 1. ЧЛЕНИ РАДИ АПУ

3.1. Загальна кількість членів Ради АПУ становить 11 осіб.

3.2. Строк повноважень членів Ради АПУ становить п’ять років.

Одна і та сама особа не може делегуватися до складу Ради АПУ більше двох строків.

Не можуть обиратися до складу Ради АПУ особи, які два і більше строків були членами Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність».

Не можуть бути делеговані до складу Ради АПУ члени Ради АПУ, з вини яких відбулися порушення, що стали причиною скликання Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю позачергового з’їзду аудиторів відповідно до положень частини 7 статті 15 Закону.

3.3. Рада АПУ обирається членами АПУ на з’їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років.

3.4. Члени Ради АПУ виконують свої обов’язки на громадських засадах.

У межах кошторису АПУ членам Ради АПУ можуть бути оплачені витрати часу для виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ), відшкодовані транспортні витрати та витрати на проживання, пов’язані з участю у роботі Ради АПУ та виконанням її завдань.

3.5. На членів Ради АПУ поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

3.6. Члени Ради АПУ повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою під час виконання обов’язків, передбачених Законом.

3.7. Повноваження члена Ради АПУ достроково припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про складення повноважень члена Ради АПУ;

2) виключення з Реєстру  аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3) систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ протягом шести місяців поспіль;

4) за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з питань дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються таємним голосуванням;

5) смерті.

3.8. Повноваження члена Ради АПУ не можуть передаватися іншим особам.

3.9. Члени Ради АПУ мають право:

 • вносити питання на порядок денний засідань Ради АПУ, пропозиції та проекти рішень для розгляду на засіданнях Ради АПУ;
 • брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради АПУ;
 • брати участь у прийнятті рішень Ради АПУ шляхом голосування;
 • користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх функціональних обов’язків члена Ради АПУ;
 • інші права на підставі відповідних рішень Ради АПУ в межах Закону.

3.10. Члени Ради АПУ зобов’язані:

 • додержуватися Конституції України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законів України, а також інших законодавчих та нормативно-правових актів, виданих відповідно до чинного законодавства України, положень Статуту Аудиторської палати України, рішень з’їзду аудиторів України, рішень Ради АПУ, вимог цього Положення;
 • бути чесними, об’єктивними та неупередженими при розв’язанні професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж професійного аудитора та пропагувати його перед суспільством;
 • бути присутніми на засіданнях Ради АПУ та брати активну участь у роботі Ради АПУ.

Члени Ради АПУ мають інші обов’язки на підставі відповідних рішень Ради АПУ.

3.11. Рада АПУ на своїх засіданнях у разі необхідності може заслуховувати члена Ради АПУ про виконання ним своїх повноважень та окремих доручень Ради АПУ.

 1. ГОЛОВА АПУ

4.1. Голова АПУ виконує представницькі функції від імені АПУ, а також здійснює наступні повноваження:

4.1.1. Приймає рішення про перенесення дати та/або часу, та/або місця чергового засідання Ради АПУ.

4.1.2. У разі нагальної потреби приймає рішення про скликання позачергового засідання Ради АПУ.

4.1.3. Визначає проект порядку денного чергового засідання Ради АПУ.

4.1.4. Бере участь у засіданнях Ради АПУ та головує на них.

4.2. Голова АПУ також виконує інші повноваження, передбачені цим Положенням.

4.3. Голова АПУ зобов’язаний:

–        додержуватися Конституції України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законів України, а також інших законодавчих та нормативно-правових актів, виданих відповідно до чинного законодавства України, положень Статуту Аудиторської палати України, рішень з’їзду аудиторів України, рішень Ради АПУ, вимог цього Положення;

–        бути чесними, об’єктивними та неупередженими при розв’язанні професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж професійного аудитора та пропагувати його перед суспільством;

–        бути присутніми на засіданнях Ради АПУ та брати активну участь у роботі Ради АПУ.

Голова АПУ може мати інші обов’язки на підставі відповідних рішень Ради АПУ.

4.4. Голова АПУ має право:

–        брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради АПУ;

–        брати участь у прийнятті рішень Ради АПУ шляхом голосування;

–        користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх функціональних обов’язків Голови АПУ.

Голова АПУ може мати інші права на підставі відповідних рішень Ради АПУ в межах Закону.

4.5. За рішенням з’їзду аудиторів України, Голова АПУ в межах затвердженого кошторису Аудиторської палати України, може отримувати винагороду за виконання повноважень.

4.6. Повноваження Голови АПУ достроково припиняються у разі:

1)      подання Головою АПУ особистої письмової заяви про складення повноважень як Голови АПУ;

2)      виключення з Реєстру  аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3)      систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ протягом шести місяців поспіль;

4)      за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з питань дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються таємним голосуванням;

5)      смерті.

4.7. Підстави для дострокового припинення повноважень наводяться членами АПУ в письмовій заяві, із зазначенням фактичних обставин.

4.8. Заяви членів АПУ щодо дострокового припинення повноважень Голови АПУ розглядаються в передбаченому цим Положенням порядку.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ АПУ І ЧЛЕНІВ РАДИ АПУ

5.1. Питання щодо дострокового припинення повноважень Голови АПУ та члена Ради АПУ, може бути ініційоване за письмовою заявою не менше як 5 відсотків від загальної кількості членів АПУ – аудиторів, що надійшла до Секретаріату АПУ не пізніше як за 30 календарних днів до проведення з’їзду аудиторів України. Така заява обов’язково має бути підписана особисто всіма заявниками. Підписання зазначеної заяви за довіреністю не допускається.

5.2. Письмова заява членів АПУ, зазначена в п. 5.1. цього Положення, яка надійшла до АПУ, приймається і реєструється Секретаріатом АПУ відповідно до встановлених вимог.

5.3. За наслідками отримання заяви, складеної з додержанням вимог п.п. 5.1.-5.2. Секретаріат АПУ готує та надсилає кожному із членів Ради АПУ інформаційний лист із додаванням копії такої заяви членів АПУ.

5.4. Після отримання Секретаріатом АПУ такої заяви, питання щодо дострокового припинення повноважень має бути включено до порядку денного засідання Ради АПУ.

5.5. Рада АПУ приймає рішення про включення до проекту порядку денного з’їзду аудиторів України питання щодо дострокового припинення повноважень члена Ради АПУ або Голови АПУ».

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ ТА ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ

МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ

6.1. Формою роботи Ради АПУ є засідання. Рада АПУ здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на чергових та позачергових засіданнях.

6.2. Чергові засідання Ради АПУ проводяться один раз на місяць, як правило, в останній четвер місяця. У серпні чергові засідання Ради АПУ не проводяться.

6.3. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють або суттєво ускладнюють можливість взяти участь у черговому засіданні Ради АПУ понад половини членів Ради АПУ від загальної кількості членів Ради АПУ, Головою АПУ за письмовим завчасним погодженням із членами Ради АПУ може бути прийняте рішення про перенесення дати та/або часу та/або місця чергового засідання Ради АПУ.

6.4. Про розпорядження Голови АПУ щодо перенесення дати, та/або часу, та/або місця чергового засідання Ради АПУ Секретаріат АПУ зобов’язаний письмово поінформувати всіх членів Ради АПУ не пізніше двох календарних днів до дати чергового засідання Ради АПУ із зазначенням причин такого перенесення.

6.5. Позачергові засідання Ради АПУ скликаються в разі потреби Головою АПУ, за поданням не менше як п’яти членів Ради АПУ або за рішенням Голови АПУ.

6.6. Про розпорядження Голови АПУ щодо проведення позачергового засідання Ради АПУ із зазначенням його дати, часу та місця проведення Секретаріат АПУ зобов’язаний письмово поінформувати кожного члена Ради АПУ не пізніше трьох календарних днів до дати позачергового засідання Ради АПУ з наданням проекту порядку денного, проектів рішень з кожного питання порядку денного та матеріалів для розгляду по суті щодо кожного питання порядку денного позачергового засідання Ради АПУ.

6.7. Проект порядку денного чергового засідання Ради АПУ визначається в робочому порядку Головою АПУ виходячи із прийнятих рішень Ради АПУ, пропозицій членів Ради АПУ, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Виконавчого директора АПУ, голови Комітету  з контролю якості  аудиторських послуг, голів  комісій  АПУ тощо.

6.8. Доповідачі з питань порядку денного чергового засідання Ради АПУ не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати чергового засідання Ради АПУ передають до Секретаріату АПУ в письмовому та/або електронному вигляді проекти рішень з відповідних питань, проекти документів, підготовлених для затвердження Радою АПУ, інші матеріали, які є достатніми для розгляду членами Ради АПУ питання по суті.

6.9. Секретаріат АПУ не пізніше ніж за сім календарних днів до чергового засідання Ради АПУ надсилає кожному члену Ради АПУ матеріали до чергового засідання Ради АПУ, а саме: проект порядку денного чергового засідання Ради АПУ із зазначенням його дати, часу та місця проведення, проекти рішень з усіх питань порядку денного, проекти документів, підготовлених для затвердження Радою АПУ, інші матеріали, які є достатніми для розгляду членами Ради АПУ питання по суті.

6.10. Члени Ради АПУ, які мають зауваження та/або пропозиції до будь-якої частини матеріалів будь-якого питання порядку денного чергового засідання Ради АПУ, не пізніше ніж за три календарні дні до дати чергового засідання Ради АПУ подають свої зауваження та/або пропозиції до Секретаріату АПУ будь-яким зручним для члена Ради АПУ способом. Секретаріат АПУ зобов’язаний у день отримання від члена Ради АПУ таких зауважень та/або пропозицій надіслати  всім іншим членам Ради АПУ такі зауваження та/або пропозиції.

6.11. Секретаріатом АПУ здійснюється правова експертиза проектів рішень Ради АПУ, яка додається до матеріалів з питань, що розглядається та надається членам Ради АПУ.

6.12. Засідання Ради АПУ проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Ради АПУ. У разі необхідності рішення з окремих питань можуть прийматися  шляхом письмового (електронного) опитування або в інший спосіб, що дозволяє фіксувати волевиявлення членів Ради АПУ, в порядку, що встановлюється Радою АПУ.

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

7.1. У засіданнях Ради АПУ беруть участь Голова АПУ, члени Ради АПУ, члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) (як спостерігачі з правом дорадчого голосу), Виконавчий директор АПУ та Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг (з правом дорадчого голосу) та інші особи, які можуть бути запрошені (без права голосу) для розгляду окремих питань порядку денного засідання АПУ, уповноважений представник від Секретаріату АПУ (без права голосу) для ведення аудіо- , відео – фіксації та ведення протоколу.

7.2. Рішення Ради АПУ, прийняті нею в межах виконання делегованих повноважень, може бути переглянуто Радою нагляду та у разі обґрунтування доцільності скасовано.

7.3. Засідання Ради АПУ є правомочним (кворум є наявним), якщо на ньому особисто присутні члени Ради АПУ в кількості більше як половина загальної кількості членів Ради АПУ, а саме не менше 6 осіб.

7.4. У разі відсутності кворуму після закінчення 20 хвилин від установленого часу початку чергового засідання та не оголошення Головою АПУ засідання Ради АПУ відкритим з причини відсутності кворуму, присутні члени АПУ, але в кількості не менше 5 осіб, можуть ініціювати прийняття рішень Ради АПУ з окремих питань порядку денного, які не потребують обговорення, шляхом письмового опитування членів Ради АПУ.

7.5. Головує на засіданнях Ради АПУ Голова АПУ. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував Голова АПУ. У разі відсутності  Голови АПУ засідання Ради АПУ проводить головуючий, обраний з числа членів Ради АПУ.

7.6. Загальна тривалість засідання Ради АПУ (з урахуванням часу можливих перерв) – чотири години. У разі якщо тривалість засідання перевищує чотири години, рішення про продовження засідання Ради АПУ приймається голосуванням.

7.7. Час для доповіді з питання порядку денного на засіданнях Ради АПУ надається в межах 15 хвилин, для співдоповідей і виступів при обговоренні – до 3 хвилин, для довідок – до 2 хвилин. За потреби головуючий на засіданні Ради АПУ може узгодити іншу тривалість часу для доповідей/співдоповідей/виступів/довідок через прийняття рішення голосуванням членів Ради АПУ.

7.8. Голова АПУ на засіданні Ради АПУ (або обраний головуючий):

7.8.1. відкриває та веде засідання Ради АПУ за наявності кворуму;

7.8.2. оголошує голосування членів Ради АПУ щодо включення питань до порядку денного засідання Ради АПУ;

7.8.3. проводить засідання Ради АПУ, спрямовуючи роботу членів Ради АПУ та інших учасників засідання Ради АПУ на забезпечення повного, всебічного й об’єктивного розгляду всіх питань порядку денного засідання Ради АПУ та прийняття виважених і змістовних рішень Ради АПУ з усіх питань, включених до порядку денного засідання Ради АПУ;

7.8.4. інформує членів Ради АПУ про осіб, присутніх на засіданні Ради АПУ;

7.8.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, довідки;

7.8.6. забезпечує присутнім членам Ради АПУ рівні можливості для участі в обговоренні питань порядку денного на засіданні Ради АПУ;

7.8.7. ставить питання на голосування;

7.8.8. оголошує результати голосування з кожного питання порядку денного щодо кожного внесеного на голосування проекту рішення безпосередньо після закінчення голосування щодо такого проекту рішення;

7.8.9. оголошує про прийняте Радою АПУ рішення з кожного питання порядку денного безпосередньо після оголошення результатів голосування з такого питання порядку денного;

7.8.10. забезпечує дотримання вимог цього Положення всіма присутніми на засіданні Ради АПУ;

7.8.11 закриває засідання Ради АПУ за умов вичерпання порядку денного засідання Ради АПУ або встановленої цим Положенням загальної тривалості засідання Ради АПУ (з урахуванням можливих рішень про продовження засідання Ради АПУ, прийнятих безпосередньо на самому засіданні Ради АПУ), або встановлення факту відсутності кворуму безпосередньо під час засідання Ради АПУ та інших випадках, передбачених цим Положенням;

7.8.12. здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

7.9. Члени Ради АПУ беруть участь у засіданнях Ради АПУ та голосують на них особисто.

7.10. Уповноважений представник від Секретаріату АПУ здійснює повний аудіо та відео запис (від моменту оголошення засідання Ради АПУ відкритим до моменту оголошення засідання Ради АПУ закритим) кожного засідання Ради АПУ, забезпечує належний рівень якості такого запису та веде протокол засідання Ради АПУ. Секретаріат АПУ забезпечує належне зберігання матеріальних носіїв з аудіо-, відеозаписами кожного засідання Ради АПУ протягом 1095 днів з дати проведення відповідного засідання Ради АПУ.

7.11. Рішення Ради АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, крім випадків, передбачених Законом та Статутом АПУ.

7.12. Порядок денний засідання Ради АПУ затверджується рішенням Ради АПУ після оголошення Головою АПУ(або головуючим) засідання Ради АПУ відкритим.

7.13. У разі виникнення обставин, за яких виважене та обґрунтоване рішення Ради АПУ з питання, включеного до порядку денного засідання Ради АПУ, не може бути прийняте на даному засіданні, питання знімається з розгляду на такому засіданні Ради АПУ на основі відповідного рішення, прийнятого на засіданні Ради АПУ. Розгляд такого питання за відповідним окремим рішенням Ради АПУ може бути перенесений на одне із наступних чергових засідань Ради АПУ або може бути внесений на окреме позачергове засідання Ради АПУ.

7.14. Обставинами, які зумовлюють можливість зняття з розгляду окремого питання, включеного до порядку денного засідання Ради АПУ, є:

7.14.1. відсутність доповідача на момент початку розгляду відповідного питання порядку денного в приміщенні, в якому відбувається засідання Ради АПУ;

7.14.2. недостатність наявних у членів Ради АПУ матеріалів або часу для опрацювання таких матеріалів членами Ради АПУ для прийняття виваженого та змістовного рішення;

7.14.3. необхідність залучення експертів для дослідження та оцінки наявних матеріалів;

7.14.4. необхідність залучення до участі в розгляді питання третіх осіб;

7.14.5. інші обставини, що перешкоджають повному, всебічному та об’єктивному розгляду питання і суттєво ускладнюють прийняття виваженого та змістовного рішення Ради АПУ.

7.15. Розгляд кожного питання, включеного до порядку денного на засіданні Ради АПУ, розпочинається з виступу доповідача, який у межах відведеного часу доповідає по суті питання.

7.16. Доповідач зобов’язаний у визначений цим Положенням час викласти зміст питання та навести мотиви, які були покладені в основу запропонованого проекту рішення.

7.17. Усім присутнім на засіданні членам Ради АПУ, які бажають взяти участь в обговоренні відповідного питання порядку денного або висловитися з мотивів голосування з такого питання, Голова АПУ (або головуючий) зобов’язаний забезпечити таку можливість з дотриманням відведеного цим Положенням ліміту часу.

7.18. Після закінчення обговорення кожного окремого питання порядку денного Голова АПУ(або головуючий) оголошує про закінчення процедури розгляду питання і пропонує присутнім на засіданні членам Ради АПУ визначитися щодо такого питання голосуванням.

7.19. Рішення Ради АПУ з усіх питань порядку денного приймаються на засіданнях Ради АПУ відкритим голосуванням, якщо Радою АПУ не прийнято рішення щодо іншого порядку голосування щодо окремого питання порядку денного безпосередньо на засіданні Ради АПУ.

7.20. Голова АПУ(або головуючий) на засіданнях Ради АПУ під час встановлення результатів голосування з кожного окремого питання порядку денного, внесеного на засідання Ради АПУ, зобов’язаний брати до уваги результати волевиявлення виключно тих членів Ради АПУ, які були присутні в приміщенні (в якому відбувалося засідання Ради АПУ) безпосередньо під час голосування з такого окремого питання порядку денного. Голосування членів Ради АПУ через представників (за довіреностями, дорученнями та будь-якими іншими документами) не допускається та не береться головуючим до уваги при встановленні результатів голосування з питань порядку денного.

7.21. Засідання Ради АПУ може проводитися без зборів персонального складу у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, за допомогою листування електронною поштою, письмового опитування, форуму, Skype-конференції тощо.

7.22. Засідання Ради АПУ проводиться в режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій за ініціативою не менше ніж 3 членів Ради АПУ за рішенням Голови Ради АПУ та у разі, коли порядок денний Ради АПУ обмежений переліком питань, не пов’язаних з виконанням АПУ делегованих повноважень.

7.23. Рішення Ради АПУ з питань, визначених пунктом 7.22. цього Положення, є легітимним, якщо в режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Секретаріату АПУ (info@apu.com.ua) за нього проголосувала більше як половина загальної кількості членів Ради АПУ, а саме не менше 6 осіб.

 

 1. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ АПУ

8.1. Засідання Ради АПУ протоколюється. Протокол засідання Ради АПУ веде уповноважений представник Секретаріату АПУ, до посадових обов’язків якого віднесено ведення протоколу засідання Ради АПУ.

8.2. У протоколі засідання Ради АПУ в обов’язковому порядку зазначаються:

 • дата, час і місце проведення засідання;
 • склад присутніх і відсутніх членів Ради АПУ;
 • прізвища та посади осіб, запрошених на засідання Ради АПУ, в тому числі для участі в розгляді окремих питань;
 • затверджений порядок денний засідання Ради АПУ;
 • короткий зміст доповідей та виступів учасників засідання;
 • посилання на факти та/або обставини, які учасники засідання просили зафіксувати у протоколі;
 • поіменні результати голосування з кожного питання порядку денного;
 • прийняті рішення з кожного питання порядку денного.

8.3. Протокол засідання Ради АПУ має бути складений з урахуванням вимог пункту 6.2. цього Положення, повністю оформлений уповноваженим представником Секретаріату АПУ та підписаний Головою АПУ,  не пізніше семи календарних днів з дати відповідного засідання Ради АПУ.

8.4. Не пізніше восьми календарних днів після дати засідання Ради АПУ Секретаріат АПУ направляє членам Ради АПУ (за їх вимогою) копію протоколу засідання Ради АПУ із засвідченням такої копії із зазначенням дати.

8.5. У разі, якщо член Ради АПУ вважає, що між текстом отриманої ним копії протоколу засідання Ради АПУ, з одного боку, та текстами рішень, прийнятих на засіданні Ради АПУ, результатами голосування, обставинами та порядком проведення самого засідання Ради АПУ, з іншого боку, існують невідповідності, такий член Ради АПУ негайно письмово інформує Голову АПУ про виявлені ним невідповідності.

8.6. Голова АПУ зобов’язаний забезпечити впродовж п’яти календарних днів з’ясування фактів та обставин, пов’язаних із можливим існуванням невідповідностей, та доповісти членам Ради АПУ про результати проведеної перевірки і вжиті ним відповідні заходи на найближчому засіданні Ради АПУ.

8.7. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданнях Ради АПУ, здійснює Голова АПУ.

8.8. Голова АПУ на початку кожного засідання Ради АПУ зобов’язаний інформувати її членів про поточний стан виконання рішень Ради АПУ, прийнятих на попередніх засіданнях.

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙНЯТИХ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ АПУ РІШЕНЬ РАДИ АПУ ДЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОРЯДОК НАБРАННЯ НИМИ ЧИННОСТІ

9.1. Рішення Ради АПУ підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті АПУ в мережі Інтернет.

9.2. Порядок набрання чинності рішенням Ради АПУ, яке не підлягає оприлюдненню, визначається в тексті такого рішення Ради АПУ.

9.3. Рішення Ради АПУ оформлюються та підписуються Головою АПУ (або головуючим на засіданні, на якому були прийняті рішення) не пізніше 10 календарних днів з дати відповідного засідання Ради АПУ.

9.4. Рішення Ради АПУ складається з таких структурних елементів: назва, вступна частина, зміст, додатки (у разі наявності), інформація про наявність викладеної письмово окремої думки члена/членів Ради АПУ, підпис Голови АПУ. Рішення Ради АПУ має такі реквізити: порядковий реєстраційний номер, місце і дату прийняття.

9.5. Назва рішення повинна бути лаконічною та має відображати його основний зміст. Вступна частина рішення Ради АПУ складається зі слів «Рада Аудиторської палати України вирішила:». У разі потреби перед цими словами може зазначатися мета прийняття рішення Радою АПУ або посилання на акт законодавства, на виконання якого вона спрямована, тощо.

9.6. Зміст рішень Ради АПУ має бути викладений офіційно-діловим стилем із дотриманням норм державної мови. Вживані у тексті рішення Ради АПУ терміни мають застосовуватися в одному значенні та не допускати різного тлумачення. Речення повинні бути стислими, простими і доступними за змістом.

9.7. За формою викладу рішення Ради АПУ складається з пунктів. Пункт містить завершене положення і може мати підпункти, а підпункти – абзаци. Пункти, а в разі потреби абзаци, нумеруються. У разі потреби весь текст рішення АПУ може бути поділений на розділи та підрозділи. Розділи мають заголовки і нумеруються.

9.8. Прийняті на засіданні Ради АПУ рішення, які підлягають оприлюдненню, після їх підписання Головою Ради АПУ оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті АПУ в мережі Інтернет.

9.9. Прийняті на засіданні Ради АПУ рішення Ради АПУ набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо в рішенні Ради АПУ не встановлено більш пізній термін набрання ним чинності.

9.10. Рішення Ради АПУ, які обмежують чи порушують права суб’єктів аудиторської діяльності, можуть бути оскаржені до Ради нагляду або до суду.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОЛОЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

10.1. Положення «Про Раду Аудиторської палати України» та будь-які зміни до нього затверджуються рішенням З’їзду аудиторів України.

 

__________________________________

Поділіться