• uk
 • en
Архів старого сайту

Порядок скликання та проведення з’їзду України

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Установчого з’їзду  аудиторів України

від 14 липня 2018 р.

зі змінами, внесеними

рішення з’їзду  аудиторів України

від 18 травня 2019 р. № 1/8

ПОРЯДОК
скликання та проведення з’їзду аудиторів України

 1. Основні положення
  • Цей Порядок регулює організаційні питання ініціювання, підготовки та проведення з’їзду аудиторів України (далі – з’їзд) згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VІІІ (далі – Закон).
  • З’їзд аудиторів України є вищим органом управління Аудиторської палати України (далі – АПУ).
  • З’їзди аудиторів України можуть бути черговими, повторними та позачерговими.
  • З’їзд скликається за рішенням Ради АПУ, за винятком випадків, передбачених Законом, коли з’їзд скликається Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
  • Чергові з’їзди проводяться в другому кварталі кожного року.
  • Конкретна дата проведення з’їзду визначається рішенням Ради АПУ. Якщо до кінця другого кварталу поточного року Рада АПУ не визначить дату проведення з’їзду, його проведення має право ініціювати Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
  • Повторний з’їзд скликається у випадку визнання з’їзду таким, що не відбувся.
  • Позачерговий з’їзд скликається для вирішення питань, що належать до компетенції з’їзду у випадках:

передбачених Законом щодо дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ, відповідно до пункту 10.2. цього Порядку;

коли протягом шести місяців з дати формування складу Ради АПУ засідання не можуть розпочатися;

в інших випадках за рішенням Ради АПУ.

Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані АПУ на вимогу професійних організацій аудиторів України з підстав, визначених цим пунктом, а також для вирішення питань, віднесених до компетенції професійних організацій, згідно з вимогами Закону.

 • Організацію проведення з’їзду та фінансування витрат з його проведення, в тому числі фінансування витрат на оренду приміщення, виготовлення бюлетенів для голосування, здійснює АПУ.
 1. Компетенція з’їзду
  • До виключної компетенції з’їзду належать такі питання:
   • делегування аудиторів до Ради АПУ та дострокового припинення їхніх повноважень;
   • затвердження Статуту АПУ, Положення про Раду АПУ, Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг, Положення про Секретаріат АПУ, Положення про регіональні відділення АПУ, Порядку скликання та проведення з’їзду, Регламенту з’їзду;
   • затвердження Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків та інших платежів членів АПУ, необхідних для виконання АПУ передбачених Законом повноважень;
   • заслуховування звітів членів Ради АПУ та Голови АПУ;
   • схвалення звіту про виконання кошторису АПУ;
   • прийняття рішень про вступ АПУ до міжнародних та інших організацій, про вихід із цих організацій.
  • З’їзд може взяти до розгляду інші питання, що мають важливе значення для аудиторської діяльності, крім питань, які Законом віднесені до компетенції інших органів.
 2. Порядок скликання з’їзду та висування кандидатів на виборні посади АПУ
  • Рішення про скликання чергового або повторного з’їзду приймається Радою АПУ не пізніше, ніж за сто двадцять, позачергового – шістдесят календарних днів до дати його проведення. Зміни до рішення АПУ про скликання з’їзду, в тому числі про перенесення дати проведення з’їзду, приймаються не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати його проведення. У разі внесення професійною організацією вимоги про проведення позачергового з’їзду, Рада АПУ повинна розглянути таку вимогу і прийняти рішення протягом тридцяти календарних днів з дати її отримання.
  • Рішення Ради АПУ про скликання чергового або повторного з’їзду оприлюднюється на офіційному веб-сайті АПУ та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за дев’яносто, позачергового – сорока п’яти календарних днів до дати його проведення. Зміни до рішення АПУ про скликання з’їзду оприлюднюються в засобах масової інформації не пізніше ніж за двадцять календарних днів до дати його проведення.
  • У рішенні Ради АПУ про скликання з’їзду зазначається:
 • статус з’їзду;
 • підстави скликання з’їзду;
 • дата, місце та час проведення з’їзду;
 • проект порядку денного з’їзду;
 • проект регламенту проведення з’їзду;
 • дата та час закінчення прийому пропозицій аудиторів до порядку денного з’їзду;
 • перелік інформаційних матеріалів, підготовлених до з’їзду, з зазначенням порядку ознайомлення з ними;
 • дата початку та закінчення висування кандидатів у члени Ради АПУ, на посаду Виконавчого директора АПУ або Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг (далі – виборні посади АПУ) (у разі наявності в проекті порядку денного з’їзду питання про обрання зазначених посад в АПУ).
  • Висування кандидатів на виборні посади АПУ розпочинається з моменту прийняття відповідного рішення Радою АПУ про скликання з’їзду і закінчується не пізніше як за 30 календарних днів до дня проведення з’їзду.
  • Висування кандидатів у члени Ради АПУ може здійснюватися від професійних організацій аудиторів та бухгалтерів або шляхом самовисування у необмеженій кількості. Професійні організації аудиторів та бухгалтерів, що висунули кандидатів, повідомляють про таке висування Секретаріат АПУ не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення з’їзду. Висування кандидатів на посади Виконавчого директора Секретаріату АПУ та Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг здійснюється шляхом самовисування у необмеженій кількості. Кандидат на посаду Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг крім заяви про реєстрацію подає заяву-зобов’язання у довільній формі щодо припинення діяльності із надання аудиторських послуг одноособово або у складі суб’єкта аудиторської діяльності на дату його призначення за умови обрання на посаду.
  • Висунуті кандидати мають не пізніше як за 30 календарних днів до дня проведення з’їзду подати до Секретаріату АПУ заповнену належним чином реєстраційну форму (додаток 1 до цього Порядку) у двох примірниках. Одна і та сама особа не може делегуватися до складу Ради АПУ більше двох строків. Не можуть обиратися до складу Ради АПУ особи, які два і більше строків були членами Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність».
  • Не можуть бути зареєстрованими кандидатами до складу Ради АПУ особи, які:
 • не надали заповнену належним чином реєстраційну форму або подали її з порушенням термінів;
 • не є аудиторами України на дату подання заяви про реєстрацію;
 • мають стаж аудиторської діяльності менше п’яти років, що підтверджується відповідними документами;
 • мали дисциплінарні стягнення з боку АПУ;
 • делегувалися до складу Ради АПУ два строки;
 • два і більше строків, у тому числі поспіль, були членами Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність».
  • Не можуть бути зареєстрованими кандидатами на посаду Виконавчого директора АПУ особи, які:
 • не надали заповнену належним чином реєстраційну форму або подали її з порушенням термінів;
 • не є непрактикуючими особами.
  • Не можуть бути зареєстрованими кандидатами на посаду Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг особи, які:

1) не надали заповнену належним чином реєстраційну форму або подали її з порушенням термінів;

2) не є аудиторами України на дату подання заяви про реєстрацію;

3) мають досвід у сфері аудиту та/або бухгалтерського обліку менше 10 років, що підтверджується відповідними документами;

4) мали дисциплінарні стягнення з боку АПУ;

5) не подали заяву-зобов’язання у довільній формі щодо припинення діяльності із надання аудиторських послуг одноособово або у складі суб’єкта аудиторської діяльності на дату його призначення за умови обрання на посаду.

 • Документи, які подаються для реєстрації кандидатом на виборні посади АПУ, приймаються Секретаріатом АПУ за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) кандидату з відміткою про дату надходження документів. Дата надходження документів для реєстрації кандидатом вноситься Секретаріатом АПУ до журналу обліку реєстраційних форм.
 • Секретаріат АПУ
 • перевіряє відсутність застосованих до кандидата у члени Ради АПУ стягнень з боку АПУ та наявність у кандидата стажу аудиторської діяльності не менше п’яти років, про що робиться відмітка у реєстраційній формі;
 • зазначає у реєстраційній формі кандидата в Раду АПУ інформацію щодо строків перебування його членом діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України;
 • перевіряє відсутність застережень, встановлених Законом щодо непрактикуючої особи у кандидата на посаду Виконавчого директора АПУ, про що робиться відмітка у реєстраційній формі;
 • перевіряє у кандидата на посаду Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг наявність досвіду у сфері аудиту та/або бухгалтерського обліку не менше 10 років, наявність заяви-зобов’язання у довільній формі щодо припинення діяльності із надання аудиторських послуг одноособово або у складі суб’єкта аудиторської діяльності на дату його призначення за умови обрання на посаду, про що робиться відмітка у реєстраційній формі.
  • Заповнені належним чином реєстраційні форми кандидатів розміщуються не пізніше як за чотирнадцять календарних днів до дня проведення з’їзду на офіційному веб-сайті АПУ.
 1. Делегати з’їзду
  • Делегатами з’їзду є зареєстровані в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр)  аудитори.
  • Аудитор особисто бере участь у з’їзді. Аудитор має право делегувати (передати) свій голос іншому аудитору, про що він письмово інформує АПУ. При цьому кожне таке нове делегування аудитором свого голосу скасовує попереднє делегування (за наявності). Інформація про делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору вноситься АПУ до Реєстру.
 2. Підготовка роботи З’їзду
  • З’їзд вважається правочинним за умови участі в його роботі не менше 20 відсотків загальної кількості делегатів з’їзду, в тому числі за письмовим делегування голосів. У разі відсутності кворуму з’їзд визнається таким, що не відбувся. Протягом 30 календарних днів від призначеної дати проведення з’їзду, що не відбувся, Рада АПУ приймає рішення про проведення повторного з’їзду. Повторний з’їзд проводиться в порядку, визначеному Законом для проведення чергового з’їзду.
  • Для визначення наявності кворуму для роботи з’їзду Рада АПУ перед його початком організовує реєстрацію делегатів, призначає групу з реєстрації та керівника групи з реєстрації з числа працівників Секретаріату.
  • Реєстрація делегатів з’їзду здійснюється згідно з реєстраційним списком делегатів з’їзду.
  • Реєстраційний список делегатів з’їзду складається Секретаріатом АПУ на підставі даних Реєстру на дату прийняття рішення про скликання з’їзду і затверджується Головою АПУ.
  • Для реєстрації делегат має особисто пред’явити документ, що посвідчує його особу, та у відповідній графі реєстраційного списку делегатів своїм особистим підписом посвідчити одержання мандата делегата з’їзду для відкритого голосування. Аудитор, якому делегуванні голоси після пред’явлення документу, що посвідчує його особу, у відповідних графах з прізвищами аудиторів, голоси яких йому делеговані, своїм особистим підписом посвідчує отримання мандатів, відповідно до кількості делегованих йому голосів.
  • Реєстрація делегатів закінчується з моменту оголошення початку роботи з’їзду. Рада АПУ, за наявності поважних причин, може прийняти рішення про перенесення часу початку роботи з’їзду, але не більше ніж на одну годину.
  • За результатами реєстрації делегатів з’їзду складається протокол про результати реєстрації делегатів з’їзду, який підписується керівником групи реєстрації.
  • Протокол має містити відомості про кількість аудиторів, які включені до реєстраційного списку делегатів з’їзду, та про кількість делегатів, що прибули на з’їзд та зареєструвалися.
  • Протокол про результати реєстрації делегатів з’їзду керівник групи з реєстрації передає Голові АПУ, або у разі його відсутності, іншому члену Ради АПУ, який відкриває з’їзд (далі – Голова з’їзду).
  • Голова з’їзду на підставі наданих керівником групи з реєстрації даних про реєстрацію делегатів оголошує про правочинність з’їзду.
  • За відсутності кворуму протягом двох годин з моменту початку реєстрації делегатів з’їзду Голова з’їзду оголошує з’їзд таким, що не відбувся.
 3. Робочі органи з’їзду
  • Робочими органами з’їзду є Голова з’їзду, секретар з’їзду, лічильна комісія та редакційна комісія.
  • Голова з’їзду та секретар з’їзду обираються з числа делегатів з’їзду відкритим голосуванням, індивідуально, простою більшістю голосів. Голова з’їзду організовує роботу з’їзду та головує на ньому.
  • Голова з’їзду:
 • керує роботою з’їзду у відповідності з цим Порядком;
 • оголошує проект порядку денного та регламенту роботи з’їзду, ставить його на обговорення та голосування;
 • оголошує пропозиції, що надходять на адресу з’їзду;
 • ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного;
 • проводить відкрите голосування з усіх питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;
 • оголошує про початок та закінчення таємного голосування, надає слово голові лічильної комісії для оголошення протоколу лічильної комісії;
 • дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи з’їзду і його робочих органів;
 • відповідає на запитання, що надходять на його адресу;
 • забезпечує порядок в залі засідання з’їзду та має право припиняти будь-які дії, що порушують цей Порядок та регламент роботи з’їзду;
 • після проведення таємного голосування оголошує протокол результатів таємного голосування;
 • оголошує, за потреби, перерви у роботі з’їзду;
 • закриває з’їзд;
 • підписує протокол і рішення з’їзду та виконує інші обов’язки, передбачені цим Порядком.

Голова з’їзду не має права агітувати за конкретних кандидатів до виборних органів.

 • Секретар з’їзду:
 • веде запис бажаючих виступити з питань порядку денного;
 • реєструє довідки, повідомлення, інші звернення делегатів;
 • організовує облік звернень, які надходять на адресу з’їзду;
 • надає Голові з’їзду відомості про осіб, які записались для виступу, та про звернення, що надійшли на адресу з’їзду;
 • забезпечує та контролює ведення протоколу з’їзду.
  • Лічильна комісія обирається для організації і проведення процедури голосування у кількості не менше 20 осіб. Голова лічильної комісії та її секретар обираються з’їздом.
  • Лічильна комісія:
 • роз’яснює порядок голосування по питаннях порядку денного з’їзду;
 • проводить підрахунок голосів при відкритому голосуванні, про результати якого усно повідомляє Голову з’їзду;
 • забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування;
 • здійснює підрахунок голосів та складає протоколи про результати таємного голосування за формою згідно з додатками до цього Порядку.
  • Лічильна комісія відображає результати голосування у протоколах.
  • Протоколи лічильної комісії підписуються всім складом комісії.
  • Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.
  • Протоколи лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування головою лічильної комісії передаються Голові з’їзду, який передає їх на зберігання Секретаріату АПУ.
  • Редакційна комісія обирається з’їздом для підготовки проектів рішень з’їзду з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій делегатів з’їзду щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення з’їзду.
 1. Порядок денний та регламент проведення з’їзду
  • Рада АПУ готує проект порядку денного та регламент проведення відповідного з’їзду, які підлягають розгляду та затвердженню на з’їзді.
  • До порядку денного не можуть включатися питання, що не відповідають вимогам чинного законодавства України та не належать до компетенції з’їзду або належать до компетенції інших органів.
  • Пропозиції щодо формування порядку денного приймаються Секретаріатом АПУ у строк не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати проведення з’їзду.
  • У разі надходження пропозицій щодо змін і доповнень до проекту порядку денного з’їзду, вони виносяться на голосування і голосуються кожна окремо після прийняття запропонованого Радою АПУ проекту порядку денного за основу.
  • Загальна тривалість з’їзду встановлюється до вирішення всіх питань, включених до порядку денного.
 2. Порядок проведення з’їзду
  • Відкриття з’їзду здійснює Голова АПУ або, у разі його відсутності, інший член Ради АПУ.
  • Голова з’їзду на підставі наданих групою з реєстрації даних про реєстрацію делегатів оголошує про правочинність з’їзду. Після оголошення з’їзду правочинним з’їзд обговорює та затверджує порядок денний і регламент своєї роботи, обирає Голову та секретаря з’їзду, лічильну комісію та редакційну комісію.
  • Хід роботи з’їзду протоколюється. За рішенням з’їзду та за технічної можливості ведеться аудіо- та/або відеозапис з’їзду.
  • За результатами з’їзду складається протокол, що підписується Головою з’їзду та секретарем з’їзду.
  • Протокол з’їзду, заповнені списки зареєстрованих делегатів з’їзду, протокол про результати реєстрації делегатів з’їзду, а також протоколи лічильної комісії передаються на зберігання Секретаріату АПУ, який несе відповідальність за їх збереження.
 3. Порядок розгляду питань та прийняття рішень на з’їзді
  • Рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів загальної кількості присутніх на з’їзді аудиторів, крім випадків, передбачених Законом. Голосування на з’їзді може бути відкритим або таємним.
  • Пропозиції про надання слова можуть подаватися у письмовому вигляді на ім’я Голови з’їзду.
  • Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.
  • Рішення з’їзду з питань делегування членів до Ради АПУ, щодо обрання Голови АПУ, Виконавчого директора АПУ, голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг або інших органів АПУ приймаються таємним голосуванням більшістю голосів.
  • Відкрите голосування на з’їзді здійснюється мандатами, які видаються делегатам з’їзду аудиторів під час проведення реєстрації, таємне – відміткою в бюлетені для таємного голосування.
  • У разі відкритого голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів «за», «проти», «утримався».
  • Порядок роботи лічильної комісії під час відкритого голосування:
   • Кожен член лічильної комісії (крім голови лічильної комісії) отримує бланк відомості підрахунку голосів, завірений підписом голови лічильної комісії.
   • Відомість підрахунку голосів за кожним проектом рішення містить наступні дані:
  • кількість осіб з мандатами в секторі відповідальності члена лічильної комісії;
  • проект рішення з’їзду;
  • кількість голосів (мандатів) за підрахунком у голосуванні;
  • підпис члена лічильної комісії.
   • Перед початком голосування члени лічильної комісії займають місця в секторах відповідальності та підраховують кількість мандатів в секторі. Для цього Голова з’їзду просить делегатів секторів підняти мандати. Дані про результати підрахунку вносяться у відомості підрахунку голосів.
   • При оголошенні голосування за кожен проект рішення члени лічильної комісії підраховують та вносять до відомості підрахунку голосів кількість піднятих мандатів.
   • По закінченню голосування члени лічильної комісії скріпляють заповнені відомості власним підписом та передають їх голові лічильної комісії.
   • Голова лічильної комісії підраховує дані голосування за кожним голосуванням, перевіряє кількість отриманих кандидатом голосів на не перевищення кількості виданих мандатів при реєстрації делегатів і вносить в протокол кількість отриманих кожним кандидатом голосів.
   • Відомості підрахунку голосів є невід’ємною частиною протоколу лічильної комісії.
  • Таємне голосування проводиться у наступному порядку:
   • Кандидати на виборні посади АПУ включаються у відповідні бюлетені в алфавітному порядку, бюлетені виготовляються Секретаріатом АПУ за затвердженою формою (додаток 2, 3 і 4 до цього Порядку).
   • У разі надходження з’їзду заяви (письмової або усної) від кандидата на виборні посади АПУ, якого було включено до бюлетеня, про відмову від наміру бути обраним на з’їзді, лічильна комісія видаляє прізвище такого кандидата з бюлетеню шляхом його закреслення. Члени лічильної комісії, які виконують такі дії, проставляють власний підпис на місці відмітки про голосування.
   • Голова лічильної комісії перед початком таємного голосування роз’яснює порядок голосування на з’їзді.
   • Лічильна комісія згідно з протоколом про результати реєстрації вручає під розпис кожному делегату з’їзду бюлетень для голосування безпосередньо перед початком голосування.
   • Кожен делегат, отримавши бюлетені для голосування, проставляє у бюлетені для голосування за членів Ради АПУ відмітки в рядках із прізвищами кандидатів. За Виконавчого директора та за Голову Комітету з контролю якості аудиторських послуг проставляє одну відмітку («+»; «х»; «v») у рядку з обраним прізвищем на відповідну посаду та опускає бюлетені до відповідної скриньки.
   • При голосування за Голову АПУ кожен делегат з’їзду вказує прізвище однієї особи з числа обраних до складу Ради АПУ. Орфографічні помилки у написанні ПІБ не можуть бути підставою для визнання бюлетеня недійсним.
   • Перед відкриттям скриньки для голосування кожен член лічильної комісії (крім голови лічильної комісії) отримує бланк відомості про підрахунок голосів, завірений підписом голови лічильної комісії.
   • Відомість про підрахунок голосів містить наступні дані:
   • кількість отриманих членом лічильної комісії бюлетенів для підрахунку;
   • кількість бюлетенів що визнані недійсними (відповідно до п. 9.8.11 цього Порядку);
   • кількість бюлетенів прийнятих до підрахунку;
   • прізвище, ім’я та по батькові кандидатів на виборні посади АПУ;
   • кількість голосів за підрахунком в отриманих бюлетенях за кожного кандидата;
   • підпис члена лічильної комісії.
   • Після завершення процедури голосування лічильна комісія у присутності Голови з’їзду та секретаря з’їзду розпечатує, відчиняє скриньку та приступає до підрахунку голосів.
   • Бюлетень, який містить перекреслення, малюнки, написи визнається недійсним та його результати не враховуються під час загального підрахунку голосів.
   • Член лічильної комісії перевіряє отримані бюлетені на дійсність відповідно до п. 9.8.10 цього Порядку і відкладає бюлетені, які визнані недійсними. Після перевірки відкладені бюлетені перераховуються і їх кількість вноситься до відомості підрахунку голосів як кількість бюлетенів, що визнані недійсними.
   • Член лічильної комісії здійснює анулювання недійсних бюлетенів шляхом його перекреслення, нанесення на них надпису «недійсний» і власного підпису.
   • Член лічильної комісії перераховує відмітки за кожного кандидата і вносить їх кількість у відомість підрахунку голосів.
   • Заповнену відомість член лічильної комісії скріпляє власним підписом і передає голові лічильної комісії.
   • Голова лічильної комісії підраховує дані голосування за кожного кандидата. Перевіряє кількість отриманих кандидатом голосів на не перевищення кількості виданих бюлетенів і вносить у протокол кількість отриманих кожним кандидатом голосів.
   • Після заповнення в протоколі даних голосування лічильна комісія здійснює ранжування списку від більшого до меншого.
   • Відомості підрахунку є невід’ємною частиною протоколу лічильної комісії.
   • Протокол лічильної комісії підписують голова лічильної комісії та всі члени лічильної комісії.
  • У разі набрання декількома кандидатами до складу Ради АПУ однакової кількості голосів, що унеможливлює обрання одинадцять членів АПУ, проводиться повторне таємне голосування по цим кандидатам у порядку, визначеному цим Порядком.
  • У разі відмови одного з одинадцяти обраних на з’їзді членів Ради АПУ від набуття членства, обраним вважається наступний по списку кандидат, який набрав за результатами голосування достатню кількість голосів.
  • У разі набрання декількома кандидатами на посади Виконавчого директора АПУ та Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг однакової кількості голосів, що унеможливлює обрання конкретного кандидата, проводиться повторне таємне голосування по цим кандидатам у порядку, визначеному цим Порядком.
  • Кожний кандидат на виборну посаду АПУ має право ознайомитись з протоколом та відомостями про підрахунок голосів самостійно або уповноважити свого представника на ознайомлення відповідним дорученням.
  • У разі перевищення кількості отриманих голосів над кількістю виданих мандатів або бюлетенів, результати голосування анулюються, і з’їзд приймає рішення про повторне голосування.
  • За результатом підрахунку голосів лічильна комісія складає список кандидатів у члени Ради АПУ із зазначенням набраної ними кількості голосів.
  • Після завершення підрахунку голосів і складання протоколу лічильної комісії Голова з’їзду оголошує результати голосування на з’їзді.
 4. Порядок дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ
  • Достроково припинити повноваження члена або членів Ради АПУ, які були делеговані з’їздом, може виключно з’їзд.
  • Повноваження члена Ради АПУ достроково припиняються у разі:
   • особистої письмової заяви про складення повноважень члена Ради АПУ;
   • виключення з Реєстру аудиторів;
   • систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ протягом шести місяців поспіль;
   • за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з питань дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються таємним голосуванням;
   • смерті.
  • У разі настання випадків, передбачених п.10.2.1.-10.2.3. та п.10.2.5. цього Порядку, Рада АПУ приймає рішення щодо призупинення повноважень члена Ради АПУ. Таке рішення, з зазначенням мотивів його прийняття, оприлюднюється у десятиденний строк на офіційному веб-сайті АПУ, та виноситься на розгляд та затвердження чергового з’їзду.
  • Призначення нових членів Ради АПУ замість вибулих здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Порядком.

 

_________________________________________________

 

 

 

Додаток 1 до Порядку скликання

та проведення з’їзду аудиторів України

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

для реєстрації кандидата в члени Ради Аудиторської палати України, на посаду Виконавчого директора Аудиторської палати України або голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг

 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ __________________________________________________

 

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ__________________________________________________________

 

НОМЕР ТА ДАТА ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА АУДИТОРА______________________________

__________________________________________________________________________________

 

 

 

ГІПЕР-ПОСИЛАННЯ НА БІОГРАФІЧНУ ДОВІДКУ__________________________________

 

ГІПЕР-ПОСИЛАННЯ НА ПРОГРАМУ КАНДИДАТА_________________________________

 

ГІПЕР-ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕОМАТЕРІАЛИ_______________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Конфіденційна інформація

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ (ДЕСЯТЬ) РОКІВ

 

ДОМАШНЯ АДРЕСА______________________________________________________________

 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН_________________________________________________________

 

ЕЛЕКТРОНА АДРЕСА_____________________________________________________________

 

ПІДПИС (у разі подання на паперовому носії) __________________________________

 

Відмітка особи, що прийняла реєстраційну форму, та дата прийняття (у разі подання

на паперовому носії)

__________________________________________________________________________________

 

Відмітка щодо перевірки відомостей Секретаріатом Аудиторської палати України

 

 

Додаток 2 до Порядку скликання
та проведення з’їзду аудиторів України

 

№________________

 

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування за кандидатури в члени Ради Аудиторської палати України

 

Прізвище, ім’я, по батькові Ініціатор висування Відмітка про голосування
1      
2      
3      
4      
     
За кількістю кандидатів      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку скликання
та проведення з’їзду аудиторів України

№________________

 

 

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування за кандидатуру на посаду Голови Аудиторської палати України,

 

Прізвище, ім’я, по батькові
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Порядку скликання
та проведення з’їзду аудиторів України

 

№________________

 

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування за кандидатури на посаду Виконавчого директора Аудиторської палати України або Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг (потрібне зазначити)

 

Прізвище, ім’я, по батькові Відмітка про голосування
1    
2    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділіться