• uk
  • en
Архів старого сайту

Професійне самоврядування

Правові засади провадження аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», прийнятий 21 грудня 2017 р. Законом визначено, що аудиторська діяльність – незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності з надання аудиторських послуг. Аудиторські послуги включають в себе послуги з аудиту, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
З метою об’єднання на професійній основі зусиль аудиторів для виконання покладених на них Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництва професійних інтересів аудиторів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, захисту професійних інтересів та соціальних прав аудиторів, сприяння підвищенню професійного рівня аудиторів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб у разі заподіяння їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості аудиторів, а також здійснення саморегулювання аудиторської діяльності, діє аудиторське самоврядування.
Професійне самоврядування аудиторів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов’язковості членства аудиторів та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу аудиторів до участі у професійному самоврядуванні.
Професійне самоврядування аудиторів здійснюється через Аудиторську палату України, яка діє через такі організаційні форми аудиторського самоврядування:
 З’їзд аудиторів України

 Рада Аудиторської палати України

 Комісії Аудиторської палати України

 Регіональні відділення Аудиторської палати України

Поділіться