• uk
  • en
Архів старого сайту

З’їзд аудиторів України

Статтею 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначено, що вищим органом управління Аудиторської палати України є з’їзд аудиторів України.

Делегатами з’їзду аудиторів України є аудитори, зареєстровані в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

З’їзди аудиторів України можуть бути черговими, повторними та позачерговими. Чергові з’їзди аудиторів України проводяться в другому кварталі кожного року.

До виключної компетенції з’їзду аудиторів України належать такі питання:

1) делегування аудиторів до Ради Аудиторської палати України та дострокового припинення їхніх повноважень;

2) затвердження Статуту Аудиторської палати України, Положення про Раду Аудиторської палати України, Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг, Положення про Секретаріат Аудиторської палати України, Положення про регіональні відділення, Порядку скликання та проведення з’їзду, Регламенту з’їзду;

3) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків та інших платежів членів Аудиторської палати України, необхідних для виконання Аудиторською палатою України передбачених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» повноважень;

4) заслуховування звітів членів Ради Аудиторської палати України та Голови Аудиторської палати України;

5) схвалення звіту про виконання кошторису Аудиторської палати України;

6) прийняття рішень про вступ Аудиторської палати України до міжнародних та інших організацій, про вихід із цих організацій.

З’їзд може взяти до розгляду інші питання, що мають важливе значення для аудиторської діяльності, крім питань, які Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» віднесені до компетенції інших органів.

Поділіться